:  ۱۵۵۱۷۹
:  تاریخ کهن
:  سده های میانی مصیبت بار (تاریخ ترسناک 14)
:  قرون وسطا
   تری دیری
   پیمان اسماعیلیان
:   افق
:  رقعي
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۳.۵
:  ۲۱.۵
:  ۰.۹
:  نرم
:  ۱۳۶
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار