پیشنهاد روز
اخبار
برنامه‌ها
جشن «کودک و شاهنامه» جشن «کودک و شاهنامه» تاریخ اجرا : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۸:۰۰
هگل و پدیدارشناسی روح هگل و پدیدارشناسی روح تاریخ اجرا : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
نوبل‌خوانی با پاسترناک نوبل‌خوانی با پاسترناک تاریخ اجرا : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
عصری با شاهنامه عصری با شاهنامه تاریخ اجرا : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰
شهرکتاب میزبان نویسندگان آلمانی‌زبان شهرکتاب میزبان نویسندگان آلمانی‌زبان تاریخ اجرا : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۳۰