دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی بسیار عالی جهت تامل درخصوص انچه تاکنون فکر میکنیم که میدانیستیم که باگشودن دریچه ای بسیار وسیع به روی فکر مخاطب خودش لحظه ی وی را در وادی تامل در دانسته ها خواهد کشید
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید