دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
وقتی که ایران هست, خلیج یعنی فارس
تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس

جز ... دیدن ادامه » این اگر باشد, خلیج, آبی نیست
بی سایه ایران, غیر از سرابی نیست

تا میهن کاوه, تابوت ضحاک است
این سرزمین از هر اهریمنی پاک است
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
رفتم کتابخانه
زندگی نامه ی گاندی را گرفتم خواندم. هفته بعد کتاب دیگری از افکار و عقایدش را بلعیدم.
بعد حسرت زندگی او را خوردم..........
میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواند
مجید حاج حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی در مقابل او بی دفاع می شوم به رازم فکر می کنم. فکر کردن به راز آرامم می کند. در این جور مواقع مثل مردی می شوم که به گنج پنهانی اش می اندیشد و احساس امنیت می کند.من رازم را مثل زن حامله ای همه جا می برم.با حساسیت زیاد از آن مراقبت می کنم و گه گاهی لبخندی پنهانی به آن می زنم.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نمی فهمید جدی می گویم یا به سرم زده شوخی میکنم
مرا که می بینی.
تو چه شاعری هستی؟ نه ماه کامل سرت می شود نه ماه ناقص.
اما ... دیدن ادامه » فرق عقل ناقص و کامل را می فهمم .
یک نگاه به او کردم و یک نگاه به ساعت...................
میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواند
مجید حاج حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سعادت عبارت است از صرف نیرو برحسب استعدادها و با کارهایی که در آنها امکان موفقیت وجود داشته باشد.

استوبایوس
مهدی عجم و میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواندند
مجید حاج حسینی و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
روشنایی
همه خاموش می شود
در سراسر اروپا
ما ... دیدن ادامه » آن ها را نخواهیم دید
که دوباره روشن می شوند
در طول زندگی مان

سرادوارد گری
جنگ جهانی اول
میرعلی توکلی لاهیجانی این را خواند
مجید حاج حسینی و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایده ها را قضاوت نکنید.
آزاد باشید هرچه ایده ها خلاق تر و عجیب تر بهتر!
بر روی ایده های جدید گروه ایده ای جدید بسازید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید