دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هیچوقت نمیتوانی از دو حضور مهم زندگی هر انسانی فرار کنی: خدا و مرگ


برنده ... دیدن ادامه » تنهاست
پائولوکوئلیو
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید