دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب مجموعه نظریه های روان شناختی و اجتماعی مربوط به مطالعات جنسیت و نظریه پردازان دهه اخیر در مطالعات جنسیت و مردانگی را معرفی می کند. خواندن آن را به علاقه مندان حوزه مطالعات جنسیت و نه فقط مطالعات مردان توصیه می کنم.
۱۸ دى
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید