دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
قوم ترکمن از مهم‌ترین اقوامی است که در شمال و شمال شرقی ایران و در پیوند با تاریخ، فرهنگ، تمدن و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این محدوده از ایران اثرگذار بوده است. پاسداشت پیشینۀ غنی فرهنگی، از ویژگی‌های برجستۀ ترکمن‌ها است که در تداوم زندگی و معیشت به شیوه‌های سنتی و جدید، مؤلفه‌های فرهنگی خود را در پیوند با هویت ایرانی – اسلامی بر دوام داشته‌اند.
بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی مناطق ترکمن نشین نشان می‌دهد که این مناطق از پیونددهندگان اصلی ایران و بخش مهمی از مناطق آسیای مرکزی است که بر بنیاد پیوند چندهزارسالۀ ایران‌زمین و محدودۀ فرهنگ ایرانی در آسیای مرکزی شکل گرفته است.
جغرافیا، تاریخ، جامعه، فرهنگ و اقتصاد ترکمن‌ها ویژگی‌هایی تأمل‌برانگیز دارد که تلاش این کتاب نشان‌دادن این ویژگی‌ها در پیوند باهم و تأثیرات متقابلشان بوده است.
طبیعت ... دیدن ادامه » و اقلیم، قبایل و طوایف، شهرهای ترکمن‌نشین، خاستگاه و نقش تاریخی ترکمانان، باورها، رسوم، زبان و ادبیات و مشاهیر ترکمن و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، صنایع، بازرگانی و معیشت در خطه ترکمن‌نشین از موضوعاتی است که این کتاب به آن پرداخته است.


فصل یکم. گسترۀ جغرافیایی مناطق ترکمن‌نشین
فصل دوم. ترکمن‌ها در تاریخ
فصل سوم. جامعه و فرهنگ
فصل چهارم. اقتصاد و معیشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ساختار ایلی ترکمن با «اوی» به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی – اقتصادی آغاز می‌شود. اوی یک خانوادۀ ترکمن را که عمدتاً پدر، مادر و فرزندان و گاهی نیز پدربزرگ و مادربزرگ را شامل می‌شود، در خود جای می‌دهد. هر اوی معمولاً در کنار چند اوی دیگر، یک واحد اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تر را به نام «اوبه» که با ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم پیوسته‌اند، تشکیل می‌دهد.

در میان ترکمن‌ها ازدواج و تشکیل خانواده‌ها طی شش مرحلۀ آیینی صورت می‌گیرد که عبارتند از :
خبر ... دیدن ادامه » اَتماق (خبرگیری)،
رخصت آلماق (اجازه و تأیید گرفتن)،
مال کسشمک (تعیین میزان مهریه)،
دوز دادشماق (شیرینی خوران، یا پیوند وفاداری با خوردن نان و نمک)،
گنگش توی (مشورت عمومی برای عروسی)،
گلین آلماق (مراسم آوردن عروس).
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چند این شب و خاموشی؛ وقت است که برخیزم
وین آتش خندان را با صبح برانگیزم...
ای سایه! سحرخیزان دلواپس خورشیداند
زندان ... دیدن ادامه » شب یلدا بگشایم و بگریزم.
(هوشنگ ابتهاج)

«شب یلدا» هدیۀ شب یلدا
مصدق درخشان این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چند این شب و خاموشی؛ وقت است که برخیزم
وین آتش خندان را با صبح برانگیزم...
ای سایه! سحرخیزان دلواپس خورشیداند
زندان ... دیدن ادامه » شب یلدا بگشایم و بگریزم.
(هوشنگ ابتهاج)
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ّمردم کازرون شــب یلدا یا شب چله را زمان بیدارشدن دیوی به شکل کرنجال (خرچنگ) و فرازآمدن او به آسمان می دانند. این دیو را دشــمن خورشید و روشنایی و تابش او، و آفرینندۀ سیاهی و تاریکی می پندارند و این اسطوره را دربارۀ او روایت می کنند:
هر ســال وقتی که خورشــید جان می گیرد و تابندگی و گرمازایی را آغاز می کند، و درســت هنگامی که درختان جوانه ... دیدن ادامه » می زنند و ســبزه و گیاهان سر از خاک بیرون می آورند، دیوی که دشــمن خورشید است، به خواب می رود و تا آخر ماه قوس (ماه آذر) می خوابد. در شب چله دیو از خواب بیدار می شود.
اسطوره های یلدا
دیو کرنجال شکل در سیاه چالی در قعر زمین جا دارد. در شب یلدا تنوره کشان از چاه بیرون می آید و به آسمان می رود و در پی خورشید می گردد، تا او را به چنگ آورد و به بند کشد. وقتی خورشید را یافت، به هر سو می دمد و ابرهای آسمان را جمع می کند و بر روی چهرۀ خورشــید می کشد و کورة تابان او را در پوششی از ابرهای ستبر و سیاه می پیچاند و از تابش باز می دارد و خاموش می کند. مردم در این شــب، با جمع شــدن در خانه هــای یکدیگر، افروختن آتش، گستردن سفرۀ شب چره، گذاشتن شمع افروخته در سفره و نهادن آینه در برابر شــمع و دو چندان کردن روشنایی شمع، می کوشند تا از تیرگی و سیاهی شب یلدا بکاهند و خورشــید را یاری دهند تا از چنــگ دیو تاریکی رهایی یابد و هرچه زودتر از پس ســیاهی ها درآید و عالم را روشــن کند. (اصل روایت از: حاتمی، 1385، ص 156).
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

این شب تیره و بلند و دراز
صدفی هست پر ز گوهر راز
ره ... دیدن ادامه » به اسطوره برده آغازش
پر ز اسطوره ها بود رازش (توران شهریاری)

شب یلدا از ویژه‌ شب‌های زمستانی است که مردم درازی این شب را با شب‌نشینی طولانی و سرگرمی‌های متنوع کوتاه می‌کنند. در این شب اعضای خانواده‌ها، دوستان و آشنایان در خانه‌های یکدیگر گرد می‌آیند و آخرین شبپاییز و آغاز «شب چلّه» را تا پاسی از شب گذشته بیدار می‌مانند و اوقات را با آیین‌ها و آدابی خاص می‌گذرانند.
در روزگار کنونی، جشن شب یلدا اهمیت و نقشی بیش از پیش در میان خانواده‌های ایرانی، به ویژه در جوامع شهری و در سرزمین‌های حوزۀ فرهنگ ایرانی، و میان گروه ایرانیان پراکنده در کشورهای اروپایی و آمریکا یافته است و هرسال در برپایی هرچه شکوهمندتر این جشن تلاش‌هایی از سوی علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های ایرانی انجام می‌پذیرد. گرایش به پاسداری فرهنگ قومی و ملی و مراسم شب یلدا و توجه و رغبت بسیار به برپایی آنها به صورتی مقبول و مطلوب، جدا از نقش فرهنگی تاریخی و نمادین این آیین‌ها و رسم‌ها در همبستگی ملی و نقش و کارکرد شادی‌آفرینی آنها در میان خانواده‌ها و جوانان، نوعی بازتولید سبک زندگی گذشتۀ نیاکان و از میان بردن گسستگی فرهنگی میان نسل‌ها و تحکیم هویت فرهنگی ملی در فرایند تاریخی این سرزمین است.
فصل یکم. میلاد خورشید، مهر و عیسی مسیح
فصل دوم. اسطوره‌های یلدا
فصل سوم. جشن شب چلّه
فصل چهارم. چلّه، نمادسازی‌ها
فصل پنجم. یلدا، آیین‌های پیشواز
فصل ششم. شب‌نشینی، یلدا، آیین‌ها و سرگرمی‌هابرای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از زمان ورود انسان به جزیره قشم و نشیمن‌گزینی مردم در آن آگاهی روشن و معتبری در دست نداریم. بنا بر افسانه ای که قول مورخی یونانی به نام آگارتارخیدوس، تاریخ‌نگار و جغرافیدان قرن دوم پیش از میلاد، در نوشته‌ای به سال 113 ق.م نقل می‌کند: نخستین کسی که به جزیره‌ای در خلیج فارس (برخی آن را همین جزیره قشم کنونی دانسته‌اند) پا نهاد مردی بود اریتراس یا اریتره نام، از دامداران بزرگ و ثروتمند ایران در دوره حکومت ماد (701 یا 708 تا 550 ق.م).
در
http://www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » بخوانید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایل یا اِل واژه‌ای ترکی ـ مغولی است که بیش از هزار سال پیشینۀ تاریخی دارد و حیات تاریخی‌اش توسعه و تطور معنایی فراوان یافته است. این واژه در متون کهن ترکی و فارسی به معانی مختلف ولایت، صلح و دوستی، فیل و گروه، دوست، رام و مطیع، مردم و جماعت به کار رفته است.

کتاب جامعه ایلی در ایران از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل و یک مقدمۀ مبسوط به پژوهش‌هایی که مردم‌شناسان ایرانی و غیرایرانی در ایلات و عشایر ایران انجام داده‌اند؛ تعاریف و مفاهیم تاریخی – اجتماعی؛ طبقه‌بندی جامعه‌های ایلی – عشایری؛ ساختار زیست – معیشتی؛ ساختار اقتصادی، ساختار خانواده و نظام خویشاوندی؛ ساختار اجتماعی و نظام قشر‌بندی؛ ساختار سیاسی و سلسله مراتب قدرت؛ و نیز ساختار فرهنگی، زبان و دین در ایلات و عشایر ایران پرداخته است.
از
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
برخی یونان را خاستگاه تئاتردر جهان دانسته‌اند اما با پژوهش‌هایی که به عمل آمده می‌توان ادعا کرد که سرچشمه تئاتر در مشرق زمین و از جمله در ایران بوده است و مناسک مذهبی آیین مهرپرستی با گونه‌ای از نمایش‌های آیینی همراه بوده است. در بسیاری از دادوستدها، از جمله دادوستدهای فرهنگی، یونان که با ایران مراوادۀ مستقیم داشت، تئاتر را هم در دورۀ هخامنشیان، به استناد پژوهش‌های محققانی همچون چارلز اوتران، از ایرانیان اقتباس کرد. آیین‌های ایرانی، مانند سووشون که در سوگ سیاوش در بخارا برگزار می‌شد و مراسمی همچون میرنوروزی، چمر (آیین شبیه سازی مردگان)، کوسه برومیندن (برون آمدن کوسه در شهرها و نواحی مختلف ایران) که با ساز و آواز و آیین‌های نمایشی همراه بود، و ده‌ها نمونه دیگر نشان‌دهندۀ ذوق ایرانیان در نمایشی کردن رخدادهای تاریخی است.

از
http://www.itsiranian.com
فاطمه حبیبی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از واژۀ جشن -که به معنای ستایش و نیایش است- می توان دانست تمام آیین‌های همگانی -اعم از شاد و ناشاد- که در بزرگ داشت رویدادهای دینی، فصلی، ملی یا شخصی، نظیر تولد و وفات، بر پا می‌شدند، تحت این نام قرار می‌گرفتند. معادل آن در زبان‌های اروپایی -از جمله «فستیوال» در زبان انگلیسی- هم اتفاقاً چنین کاربرد گسترده‌ای داشته و گاه هنوز دارد.
کتاب ... دیدن ادامه » جشن های ایرانیان از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در چهار فصل به گاهشماری و پیشینۀ جشن‌های ایرانی، جشن‌های دینی و غیردینی، و جشن‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازد.
از
http:www.itsiranian.com
فاطمه حبیبی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
غیاث الدین جمشید کاشانی نام آشناترین ریاضیدان دورۀ تیموری و در زمرۀ بزرگترین ریاضیدانان تمَدن اسلامی است. المفتاح فی‌الحساب، اثر برجسته او در زمینۀ هندسه و جبر است که آن را به الغ بیگ تقدیم کرد.
...وی در رساله محیطیه چنان عدد پی را دقیق اندازه گیری می‌کند که اگر برای محاسبۀ محیط دایره‌ای با قطر 600،000 برابر زمین به کار رود، احتمال خطا، کم تر از ضخامت یک تار موی اسب خواهد بود.

از ... دیدن ادامه »
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صدماتی که یورش‌های تیمور بر جامعه ایرانی وارد آورد، نه تنها از ویرانی‌ها و خسارات سپاهیان چنگیز کم‌تر نبود بلکه در پاره‌ای از موارد، شدت خرابی‌ها و آسیب‌ها هولناک‌تر از حملۀ مغول گشت. اما حرکت در مسیر جبران این لطمات، سریع‌تر و آسان‌تر از گذشته صورت پذیرفت. به این دلیل که تیمور و بازماندگانش به هر حال خود را مسلمان می‌دانستند و حتی پیش از تشکیل حکومت، تحت تأثیر ایران و تمدن ایرانی قرار داشتند.
کتاب تمیوریان از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در هفت فصل مطالبی دربارۀ خاستگاه تیموریان؛ جغرافیای حکومتی و روابط سیاسی آنان؛ و اوضاع اجتماع، اقتصاد، هنر، علوم و ادبیات و نهادهای فرهنگی و آموزشی در دورۀ تیموریان ارائه می‌دهد.

از
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تقسیمات کشوری از موضوعات بسیار مهم در مطالعۀ ادارۀ سرزمینی یک واحد سیاسی است.
ایران هخامنشی نخستین امپراتوری جهان بود که اندیشۀ دولت و دولت‌داری را در جهان گسترش داد و به قول حکیم توس در شاهنامهّ فروسی ایرانی توانست «مرز» به مفهوم امروزی را، که در دیگر نقاط جهان از سدۀ هجدهم میلادی به بعد، در اروپا متداول شد بیش از هزارسال پیش بشناسد و به کاربرد. فردوسی دربارۀ بهرام چهارم ساسانی(حک420- 438م) و تعیین مرز ایران و توران می‌گوید:
برآورد میلی ز سنگ و ز گج
که ... دیدن ادامه » کس را ز ایران و ترک و خلج
نبودی گذر جز به فرمان شاه
همان نیز جیحون میانجی به راه
که نشان دهندۀ مرز و برقراری جواز عبور برای بیگانگان در ایران بیش از هزار سال پیش است.
از
http://www.itsiranian.com

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژۀ بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان‌های کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ (بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته؛ و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است.
در
http://www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » ببینید.


فاطمه حبیبی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آ«آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلب آن کوشی
باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا ... دیدن ادامه » عمرگرانمایه بدان نفروشی»
(خواجه نصیرالدین طوسی)
نیما معصومی و فاطمه حبیبی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خواجه نصیرالدّین ابوجعفر محمدبن فخرالدین محمد بن حسن طوسی، حکیم معروف و فیلسوف بزرگ قرن هفتم قمری بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان در تاریخ علم است. او نه تنها در علم و دانش زمان خود سرآمد بود، بلکه از بزرگ‌ترین کاربدستان اداری و صاحب‌نظر در زمینه‌های گوناگون در دورۀ خود به شمار می‌رفت...

در
http://www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » ببینید.

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
«اورمزد با فرستادن بارقه‌ای نور از جهان پرفروغ خویش به دنیای سیاه و تاریک اهریمن، اولین نشانه حضور خود را می‌فرستد. در این میان اهریمنِ بی‌خبر از هستی اورمزد، از پنهان‌گاه تاریک خود بر می‌خیزد و به مرز میان قلمرو خود و اورمزد می‌رسد و آن روشنی ناگرفتنی را می‌بیند و بنا بر ذات رشک‌گونه خود خواستار آن روشنی بیکران می‌شود و برای به دست آوردن آن نور تاخت می‌برد ...»

در
www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » ببینید.
قاریاقدی یُلمه این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب آفرینش در اساطیر و آیین های باستانی ایران از مجموعه کتاب های از ایران چه می دانم؟ در هفت فصل پس از معرفی اسطوره و اسطوره‌ شناسی، به بررسی داستان آفرینش در اساطیر و آیین‌های گوناگون ایرانیان باستان از جمله زرتشتیان، زروانیان، مهرپرستان، مانویان و مزدکیان می‌پردازد.

در
http://www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » ببینید.

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بزرگمهر که نماد حکمت و خرد در جمع دیوانسالاران ایرانی است، همواره الگویی تمام عیار از وزیران خردورز، دانا، اندیشمند و اندرزگو به شمار آمده است. در همۀ منابع نوشته و نانوشته و روایی ایرانی، بزرگمهر به چنین صفاتی ستوده شده و در این کتاب کوشش بر آن است که با توجه به بررسی مرز افسانه و حقیقت در شخصیت آن حکیم وزارت‌پیشه، اقدامات، آثار و تأثیرگذاری او در نهاد وزارت و ادارۀ کشور و نیز حکمت ایرانیان بررسی شود. با امید به این که فرزندان این مرزو و بوم از چنین فرزانگانی در ساحت حکمت، اندیشه و گفتار نیک بیاموزند.

کتاب «بزرگمهر حکیم» در سه فصل به بررسی زندگانی، آثار و سخنان این شخصیت نیم افسانه ای و نیم واقعی می پردازد.

از ... دیدن ادامه »
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ترانه نخستین آهنگ و کلامی است که از بدو تولد در گوش انسان‌ها خوانده و زمزمه می‌شود؛ لالایی‌های مادر. در واقع، هر کس با ترانه زبانِ مادری خویش را بازمی‌یابد و به مدد آن با گذشت زمان، محیطِ اطراف و زندگی واقعی‌ خود را درک می‌کند. این‌که انسان با ترانه به خواب می‌رود، با ترانه از خواب برمی‌خیزد، با ترانه راه رفتن و سخن گفتن می‌آموزد، با ترانه بازی می‌کند، می‌رقصد، شاد می‌شود، به سوگ می‌نشیند، عاشق می‌شود، کار می‌کند، می‌جنگد و... بیان‌کنندۀ پیوند ناگسستنی ترانه با انسان و زندگی‌ اوست.

کتاب ترانه‌های عامۀ فارسی از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در چهار فصل به ترانه‌سرایی در ایران، ویژگی‌های ترانه‌های عامۀ فارسی، جایگاه و انواع این ترانه‌ها از جمله ترانه‌های کودکان، ترانه‌های عاشقانه، ترانه‌های کار و پیشه، ترانه‌های شادی و سوگ و ... پرداخته است.

از ... دیدن ادامه »
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تپه مارلیک در درۀ گوهررود در چهارده کیلومتری مشرق شهرستان رودبار زیتون، در سمت راست رودخانۀ سپیدرود و در 800 متری جنوب دهکدۀ نصفی با ارتفاعی حدود 500 متر از سطح دریا قرار گرفته است. این تپه که در محل به نام «چراغعلی تپه» مالک آن معروف است، تپه‌ای است سنگی که از سنگ‌های سولفات آهن تشکیل شده است.

کتاب تپۀ مارلیک از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در پنج فصل به موقعیت جغرافیایی، پیشینه، پژوهش‌های انجام‌گرفته و یافته‌های به دست‌ آمده از تپۀ مارلیک می‌پردازد.

از
http://www.itsiranian.com
فاطمه حبیبی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اسطرلاب: متأسفانه امروزه، واژه اسطرلاب به صورت مرکب «رمل و اسطرلاب» مصطلح شده است که نوعی مفهوم فالگیری و طالع‌بینی از آن مستفاد می‌شود. در صورتی که رمل موضوعی بی‌پایه و مجموعه اعمالی برای فالگیری، اما اسطرلاب ابزاری نجومی و برای اندازه‌گیری است. اخترشناسان مسلمان با اسطرلاب ارتفاع خورشید، ماه و ستاره‌ها را اندازه می‌گرفتند.
از
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عقاید نجومی ایرانیان باستان، متأثر از دو مکتب بوده است: یکی اوستایی که با دین آمیخته بود، و دیگری که ساختاری نسبتاً «علمی» داشت و در دوره‌های بعدی به ویژه ساسانیان از علوم یونانی تأثیر گرفت.
کتاب تاریخ نجوم در ایران از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در پنج فصل به پیشینۀ اخترشناسی در جهان و ایران، اخترشناسان نامدار ایرانی، ابزارها و رصدخانه‌ها، دستاوردهای اخترشناسان ایرانی و نجوم جدید در ایران پرداخته است.

از ... دیدن ادامه »
http://www.itsiranian.com
فاطمه حبیبی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایرانیان در بنای پل‌های بزرگ بر رودخانه‌های خروشان از شیوه‌های گوناگون اما سخت و عجیب بهره می‌گرفته‌اند، چنان که به هنگام ساختن پلی در دربند قفقاز (باب‌الابواب) چون نمی‌توانسته‌اند انرژی آب خروشان را مهار کنند، پایۀ پل را به این ترتیب ساخته‌اند:
پوست‌های چارپایان بزرگ‌جثه مانند گاو، شتر و الاغ را پر از باد کرده پهلوی هم چیده‌اند و روی پوست‌های باد‌شده با تیر و تخته چوب‌بست ساخته‌اند و پوست‌های پر از باد را زیر آن بسته‌اند. چوب‌بست را به آب انداخته آن را در جای پل برده، از کنار رودخانه مهار کرده‌اند تا موج آب آن را جا‌به‌جا نکند. روی چوب‌بست شناور مهار‌شده پایه پل را ساخته‌اند. با سنگین شدن پایه پل...
از
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شهرستان بروجرد، یکی از 9 شهرستان استان لرستان، با 1606 کیلومتر مربع مساحت، از شمال به شهرستان ملایر، از شمال غربی به شهرستان نهاوند، از شرق به شهرستان شازند، از جنوب شرقی به شهرستان دورود و از جنوب و غرب به شهرستان خرم‌آباد محدود می‌شود.
کتاب بروجرد از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در چهار فصل مطالبی دربارۀ جغرافیا، احوال تاریخی، جامعه و فرهنگ و آثار باستانی و نقاط دیدنی بروجرد ارائه می‌کند.
در
http://www.itsiranian.com
بیشتر ... دیدن ادامه » ببینید.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در فرهنگ و سنن ایرانیان سه واژۀ دیگر مترادف صورتک وجود داشته است: نخست واژۀ «سیماچه» به معنی صورت کوچک، که در زبان پهلوی به نقاب‌هایی می‌گفتند و شرکت کنندگان در جشن‌های مخصوص انگورچینی در ایران باستان به چهره می‌زدند. اصطلاح اسلامی «سماجات» به معنی «بالماسکه» یا رقص با نقاب از آن آمده است (جنتی عطایی، 1356، ص 24). برخی نیز بر این باورند: ... دیدن ادامه » «سماچه یا سماخچه که در زبان تازی به گونه سماجه و سماجات درآمده است، به معنی ماسک‌های زشت و ترسناک است. این ماسک‌ها به معنی قاب‌ بندداری است که هم زنان پیشین آن را بر روی سینه های خود می‌بستند و هم صورتک چشم و ابروداری بوده که در نمایش‌ها از آن سود می‌جستند» (رحیمی و رهبین، 1383، ص 98). دوم واژۀ «پوشه» که در بازی‌های تقلید کاربرد داشته است و سوم واژه «کُخ» که تصویر یا صورتکی زشت و ترسناک برای ترساندن کودکان بوده است (دهخدا، 1376، مدخل «کخ»).
از
http://www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در کتاب بانک و بانکداری در ایران از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در ده فصل به پیشینه و تعریف بانک و پول؛ زمینه‌های ایجاد بانک در ایران؛ نمونه‌های بانک‌های مهم در ایران مانند بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی، بانک ایران و آلمان، بانک ملی ایران؛ نوآوری‌های بانکی در ایران پس از جنگ جهانی دوم؛ و بانک‌‌ها در ایران پس از ... دیدن ادامه » پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است.
از
www.itsiranian.com
احمد رفیع زاده این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بانک مشتق از «بانکا» است که واژه‌ای لاتینی و به معنای پیشخوان و نیمکتی است که صرّافان ایتالیایی قرون وسطی در پشت آن به معامله و مبادله پول می‌پرداختند.
چک واژه ای به زبان پهلوی است که به زبان‌های اروپایی راه یافته و به معنی تضمین سند متداول شده است. در عربی «سک» (صک)، «شک»، «شاک» و در ترکی نیز چک به معنای بند، دفتر، ورقه گواهی، قباله ... دیدن ادامه » و امضا آمده است. این کلمه که که پارسی است، در زمان ساسانیان رایج بوده و بعدها به زبان‌های اروپایی راه یافته است. ایرانیان یا یهودیانی که مؤسسه‌های صرّافی دوره ساسانی را اداره می‌کردند، آن را ابداع کردند. بازرگانان مسیحی سوری بعدها آن را به غرب بردند.
از www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
دونالد ویلبر معتقد است استفاده از «پاسیو» در غرب دارای پشتوانه‌ای غنی در معماری ایران به صورت حیاط مرکزی است.(1348، ص 137)
گزنفون به باغی اشاره می‌کند که کوروش صغیر (درگذشت 401 ق. م.) در سارد احداث کرده بود و لوساندر، زیبایی درختان و نظم دقیق فواصل آن‌ها و مستقیم بودن ردیف‌ها و عطرها و رایحه‌هایی را که هنگام گردش به مشام او و کوروش می‌رسیده، ... دیدن ادامه » تحسین و از مهارت و دقت باغبان در اندازه‌گیری یاد می‌کند.
از www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
باغ و باغ‌سازی از دیرینه‌ترین روزگار در میان تمدن‌های گوناگون وجود داشته و نزد ایرانیان از جایگاه و مرتبة ویژه‌ای برخوردار بوده است، به گونه‌ای که ایرانیان پایه‌گذار سبکی از باغ‌آرایی در جهان هستند.
کتاب باغ ایرانی از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟" در شش فصل به باغ و طبیعت در فرهنگ ایرانی؛ باغ‌سازی در ایران؛ گونه‌شنای ... دیدن ادامه » باغ ایرانی؛ عناصر باغ ایرانی؛ هندسه و زیبایی‌شناسی باغ ایرانی؛ بازتاب باغ ایرانی در هنر‌ها؛ و در فصل هفتم با عنوان هفت باغ و هشت بهشت به هشت باغ شاخص ایرانی می‌پردازد.
از www.itsiranian.com
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صفحه 1 از 2