دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
البته که تنهایی راه حل ندارد.تنهایی بخشی از هستی ست،باید با آن رو در رو شویم و راهی برای هضم آن بیابیم.ارتباط با دیگران مهمترین منبع در دسترس ما برای کاستن از وحشت تنهاییست.هر یک از ما کشتی هایی تنها در دریایی تیره و تاریم.نور کشتی های دیگر را میبینیم،کشتی هایی که به آنها دسترسی نداریم ولی حضورشان و شرایط مشابهی که با ما دارند،آرامش زیادی به ما میبخشد.
ما از تنهایی و درماندگی محضمان آگاهیم.ولی اگر بتوانیم سلول های بی روزنمان را بشکافیم،متوجه می شویم دیگرانی هم هستند که با وحشتی مشابه دست به گریبانند.احساس تنهایی،راهی برای همدردی با دیگران به رویمان می گشاید و به این ترتیب،دیگر چندان وحشت زده نخواهیم بود.
روان درمانی اگزیستانسیال
دکتر ... دیدن ادامه » اروین د.یالوم
ترجمه ی دکتر سپیده حبیب
۱۱ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

مهر گفت: «اینها همه از فلسفهبافیهای آدمیان است. واقعیت آن است که امروز چیزی جز تداوم دیروز نیست.» مهردروج خندهای تلخ کرد و گفت: «اهورایان هرگز در نمییابند که چنین نیست. امروز، دیباچه فرداست.» سوشیانس گفت: «سخنانتان بوی خطاهای قدیمی را میدهد. برای من، امروز تنها امروز است. من در پی آن هستم که این زمانه و تاریکیهایش را که در دیروز و فردا ... دیدن ادامه » لانه کرده است از میان برادرم. آیا به راستی هیچ یک از شما نیست که بخواهد به من کمک کند؟» مهر گفت: «من میخواهم، اما نمیتوانم.» مهردروج گفت: «من میتوانم ولی نمیخواهم.»
۰۲ آذر ۱۳۹۴
سعید زمانی و سید امیرحسن ناجیان این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید