دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هنوز که هنوزه از این اسم مستعار استفاده میکنم منم مساح
ایمان انصاری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید