دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
درسته که این کتاب تاریخ مختصر فلسفه غربه اما انقدر هم مختصر نیست که تاریخ فلسفه رو تنها در یک صفحه جای بده اشتباهی است که شهر کتاب در این مورد کرده.در اصل این کتاب 405صفحه است نویسنده در این کتاب از منظر تحلیلی تاریخ فلسفه را از دکارت تا ویتگنشتاین شرح میده
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چه چیز مهم تر از این در زندگی وجود دارد! به غیراز این آمدوشد پر تقلای کسالت بار قایق های ماهی گیری دلیل دیگری نیز برای زیستن وجود دارد!
ما قادریم خود را از اسارت جهالت آزاد کنیم.میتوانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت باز شناسیم. میتوانیم رهایی یابیم! میتوانیم پرواز را بیاموزیم.
سامان عباس پور این را خواند
یوسف نیک نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید