دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مــانفرد(در پاسخ به اسقف کلیسای سنت موریس که از او می خواهد توبه کند و آرامش را از راه دین بجوید):

«آنچه گفتی شنیدم و پاسخ من این است:هر آنچه من بوده ام و یا هستم میان خودم و آسمانهاست, من میرایی دیگر را بین خود و آسمانها میانجی نمی کنم.»
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آشــــــــنای درون................بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگانه ی بُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون!
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک.. ملودرام پر کشمش زیبای زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه...کشمکش زنان مدرن.!
فقر یعنی بردگی عشق.
ماه رو زارع پور و مجتبی علی پور این را خواندند
فاطمه حبیبی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید