دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
واقعیت آن است که کیفیت و کاهش قیمت تمام شده در عرصه واقعی رقابت های صنعتی، اتفاقی به¬دست نمی¬آید. استفاده از پایش پروفایل¬ها رویکردی پیشرفته در تحقق این اهداف و ارتقای شاخص¬های رقابت¬پذیری صنایع است. در رویکرد سنتی کنترل فرایند آماری، یک مشخصه فنی، یا یک بردار مشخصات فنی محصول یا فرآیند، کنترل می¬شود، ولی در رویکرد پروفایلی، منحنی ... دیدن ادامه » که نشانده رابطه¬ای تابعی بین مشخصات فنی محصول است، کنترل می¬شود.
اکتاب "کنترل فرآیند آماری پیشرفته (پایش پروفایل های خطی ساده)" با رویکرد کاربردی، به صورت گام به گام، روش¬های مختلف پایش پروفایل¬های خطی ساده را برای دو فاز یک و دو، تشریح می¬کند و با استفاده از روش گام به گام، تلاش شده، پیچیدگی¬هایی که تصور می¬شود در استفاده از این روش¬ها وجود دارد، رفع شود. بعلاوه این کتاب، با ارائه و تشریح نمونه¬های متعدد کاربردی، نشان می¬دهد که پایش پروفایل¬ها را می¬توان در فرایندهای واقعی به صورت گسترده استفاده کرد.
۲۹ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید