دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتابی بی نظیر با سه ابر مقاله متافیزیک تراژدی لوکاچ، زایش تراژدی نیچه و تراژدی و بیداری نفس روزنتسوایگ که هر سه را مراد فرهادپور عزیز ترجمه کرده اند. و گفتگوی پایانی حمید محرمیان با فرهادپور در باب مراحل پیدایش و تکوین تفکر و فرهنگ در قوم یهود به شکل دین و یونان به شکل فرهنگ به دلیل جغرافیا و نبود حکومت در هر دو که واقعا بی نظیر بود.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید