دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
فردا و فردا و فردا, میخزد با گام های کوچک تا که بسپارد به پایان, رشته ی طومار هر دوران. و دیروزان و دیروزان کجا بوده است ما دیوانگان را جز نشانی از غباراندوده راه مرگ. فرومیر آی ای شمعک فرومیر, آی که نباشد زندگانی هیچ الا سایه ای لغزان, و بازی های بازی پیشه ای نادان, که بازد هر چند گاهی پرخروش و جوش نقشی اندرین میدان, و آنگه هیچ. زندگی افسانه ... دیدن ادامه » ایست کز لب شوریده مغزی گفته آید,سر به سر خشم و خروش و غورش و غوغا, لیک بی معنا.
کورش کامیاب این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
همه ما با پنداشتی احمقانه متولد شده ایم , زندگی را پستان پر شیری می پنداریم , که باید وجود گرامی ما را سیراب کند. فصل 21
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید