دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
از دشمنانش پرسیدم گفت و گفت و گفت...
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
پدرم همیشه میگفت:
یادت باشد این مملکت رو قانون اداره نمی کنه
لذا نباید بذاری کار به جایی بکشه که بخوای از قانون کمک بخوای
پدرم ... دیدن ادامه » قاضی بود !
۱۵ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید