مقایسه‌ی تطبیقی سام‌نامه‌ی خواجو با شاهنامه‌ی فردوسی

چهارشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کمال‌نامه، نامه‌ی کمال خواجو

چهارشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خواجو و سبک عراقی

چهارشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سیری در غزل‌شناختی سعدی و خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۲۹ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۱۵ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

آغاز درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۰۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

از خاقانی چه آموخته‌ایم؟

چهارشنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی چه می‌گوید؟

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خراسانیه‌ها در قصاید خاقانی

چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نامه‌های اخوانی خاقانی

چهارشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه در سخن میامیزید

چهارشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و مسیحیت

چهارشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی از نگاه خاقانی

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و حافظ، خداوندان قصیده و غزل

چهارشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه و ادبیات رمانتیک آلمانی (۱)

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
۱۴:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 1 از 7