:  ۹۳۹۷۶
:  شعر معاصر ایران
:  پرده را کنار بزن در پایان تنها عشق پیروز است
:  شعر فارسی قرن 14
   سید علی صالحی
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۹۹
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریال


 

سید علی صالحی(   - ۱۳۳۴)،  شاعر  است.  

صالحی پایه‌گذار جریان موج ناب و شعر گفتار در شعر معاصر ایران است. 

در مقدمه کتاب می‌خوانیم: 

«شعر ... تنها برای حضورِ شریفِ انسان آمده است تا در ظهور او به قیامِ پاکیها و درستی‌ها قَسَم خورَد. تا انسان از خوابِ روزمرگی به درآید و دردها را به همین دعا بشوید. شعر ... دعوت به داناییِ عاشقانه است ... تا ابدالآباد! 

و در عیشِ همین دانایی است که درمی‌یابیم ... آزادی، آورنده انسان، و انسان ... آورنده آزادی است. و این همه جز با زبانِ شعر، میسر و ماندگار نیست. شعر، رؤیایِ رازْورانِ واژهْ پَرَستی‌‌ست که راهِ عبور از پَرده پندار را می‌‌داند. خوابی‌‌ست برای من که تنها خُنیاگرانِ سُحوریْ‌خوان قادر به تعبیر آنند. و در نهایت همان دَمِ حلول است که به حکمت می‌رسد. 

باری به همین روایت، ما، مَردمِ ما، و مایِ این مَردم، از محبتِ این معجزه بی‌‌خبر نیستیم که واژه‌‌های خود را در مَقامِ وثیقه آزادی به میدان می‌آوریم. هم سواد است و هم سودا، همه به سوی سپیده‌‌دمی که موعودِ مزامیرِ ماست». 

 

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یا عبارتِ محفوظ، یا می زَرانِ من!

وقتی به مرگ می اندیشم
می ... دیدن ادامه » بینم عجیب
زندگی چقدر محشر است،
خاصه … موسمِ عاشقی.

وقتی به زندگی می اندیشم
می بینم عجیب
مرگ چه فرصت خوبی‌ست
خاصه … موسمِ خستگی.

وقتی به خود می اندیشم
میبینم عجیب
آدمی چه موجودِ مغمومِ شریفی‌ست
که گاهی حتی
به تشبیهاتِ ساده خود شک می کند.

از من بشنو!
تو به شک بیندیش،
نه مرگ بی‌نظیر است و نه زندگی.
عجیب فقط خودِ تویی
خاصه … همین دقیقه
که تنها فرصت عاشقانه آدمی‌ست.

«سیدعلی صالحی»
http://ideality.ir
۰۶ مرداد ۱۳۹۶
مژگان خراسانیان این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
به یاد یک نفر از مردم ِ همین دنیا
من آن سلیمانم که مور
به خوابگاه بارانم آمده است،
و ... دیدن ادامه » می دانم تنها عشق
عصای آسمان را از دستِ من
خواهد گرفت.

زنهار!
من از این خانه
رخت برکشیده بسیار با کلماتِ خویش،
– بی مور و بی عصا –
تبعیدِ آفتاب می شوم
هم به سِحرِ سکوت،
وگرنه مرا
با شما هرگز سَرِ سخن نبوده است!

«سیدعلی صالحی»
http://ideality.ir
۰۶ مرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سفر همیشه سرآغاز اضطراب ماست
من گاهی گران به گفت می آیم
من
الکن ... دیدن ادامه » اعصار وحشت ام که واژه هایم
وثیقه آزادی آدمی می شوند، اما خودم وقت پرنده گی کلمه کم می آورم..
خانه زندان/ خیابان زندان/ صبح زندان/ شب زندان/ زندگی زندان/شعر همین‌جا تمام شده است/ ولی باید به یادتان بیاورم/ هیچ کجا زندان نیست/ وقتی همه جا زندان است
۱۲ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید