:  ۵۳۴۰۵
:  زنان و فمنیسم
:  زنان در روزگارشان (تاریخ فمینیسم در غرب)
:  فمینیسم تاریخ
   مارلین لگیت
   نیلوفر مهدیان
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۴
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۶۰۳
:  ۵۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

بسیاری موج اول فمینیسم را در ارتباط با پیشرفت‌های فکری و اقتصادی قرن نوزدهم، به‌ویژه لیبرالیسم و انقلاب صنعتی می‌دانند و بر این نظر تأکید دارند که انقلاب صنعتی با کشاندن کار به خارج از خانه و دادن اوقات فراغت به زنان طبقهٔ متوسط، فرصت عملی شدن آن ایده را فراهم کرد. در واقع با انقلاب صنعتی جنبش بورژوازی غرب استثمار نیروی کار زنان و دختران جوان را در پیش گرفت و کار سخت و طاقت‌فرسا در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را علاوه بر کار منزل به آن‌ها تحمیل کرد. باید عجله کنیم، چون به خانه که می‌رسیم، کارمان تازه آغاز می‌شود؛ چیزهای زیادی ما را فرا می‌خوانند، کاش ده تا دست داشتیم و به کارشان می‌گرفتیم. کودک را با نهایت مراقبت می‌خوابانیم و همه چیز را برای آمدن تو آماده می‌کنیم: تو غذایت را می‌خوری و بی‌درنگ به رختخواب می‌روی، و تا روز بعد تن و بدن خود را می‌آسایی. اما ما! افسوس! خواب خوشی نخواهیم داشت، چون کودک بیدار می‌شود و گریه سر می‌دهد، و روز بعد، با دمیدن سپیده‌دم، باز وقت کار در مزرعه است. کتاب حاضر با رویکردی علمی تاریخ جنبش فمینیستی را به تفصیل باز می‌گوید و ریشه‌های کهن آن را بازمی‌کاود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

باید عجله کنیم، چون به خانه که می رسیم،
کارمان تازه آغاز می شود؛
چیزهای ... دیدن ادامه » زیادی‌ ما را فرا می خوانند،
کاش ده تا دست داشتیم و به‌کارشان می گرفتیم.
کودک را با نهایت مراقبت می خوابانیم
و‌ همه چیز را برای آمدن تو آماده می کنیم:
تو غذایت را ﻣﯽﺧﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﯽﺩﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﻣﯽﺭﻭﯼ،
ﻭ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﻦ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺁﺳﺎﯾﯽ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ! ﺍﻓﺴﻮﺱ! ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ،
ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﺩﻣﯿﺪﻥ ﺳﭙﯿﺪﻩﺩﻡ،
ﺑﺎﺯ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺝ ﺍﻭﻝ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ، ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﻟﯿﺒﺮﺍﻟﯿﺴﻢ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻃﺒﻘﻪٔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺍﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﯼ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻣﯽﮐﺎﻭﺩ.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید