:  ۱۶۲۸۷۶
:  تاریخ معاصر
:  فرمانده مسعود (به روایت نزدیکان دوستان و همرزمانش)
:  افغانستان تاریخ 1368 جنبش های و قیام ها
   ژیلا بنی یعقوب
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۱
:  ۱۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۵۶۰
:  ۸۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار