اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۱۰۱۰۲۶
:  تاریخ معاصر
:  تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه از سال 1240 تا 1267 قمری)
:  قاجار
   جهانگیر میرزا
:   نشر علم
:  وزیری
:  ۱۳۸۴
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۴.۵
:  سخت
:  ۳۳۶
:  ۳۸,۵۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ت‍اری‍خ‌ ن‍و (ش‍ام‍ل‌ ح‍وادث‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌) از س‍ال‌ ۱۲۴۰ - ۱۲۶۷ق‍م‍ری‌، تأل‍ی‍ف‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍رم‍ی‍رزا پ‍س‍ر ع‍ب‍اس‌م‍ی‍رزا ن‍ای‍ب‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌؛

مؤلّف این کتاب نفیس که نام آن را نویسنده خود تاریخ نو گذاشته تا آن‌که این لفظ از جهت حروف به حساب جمل با سال  ١٢۶٧  قمرى سال تألیف آن درست درآید. جهانگیر میرزا پسر سوم عباس میرزا نایب السلطنه است و به همین مناسبت نام اوست که بعضى مثل نادر میرزا مؤلف تاریخ تبریز اسم تاریخ نو را تاریخ جهانگیرى نیز خوانده‌اند.
مادر ... دیدن ادامه » جهانگیر میرزا صبیۀ یار محمد بیک ترکمان آق قویونلو مقیم تبریز بوده و جهانگیر میرزا از مادر خود چهار برادر و یک خواهر داشته و از آن چهار برادر یکى خسرو میرزا پسر هفتم نایب السلطنه است که پس از قتل گریبایدوف چنان‌که مى‌دانیم با محمد خان امیر نظام به عذرخواهى به سن‌پترزبورگ رفته است.
تاریخ تولد جهانگیر میرزا به دست نیامد ولى چون او پسر سوم نایب السلطنه است لا بد بعد از سال  ١٢٢٢ (سال تولد محمد شاه پسر اول نایب السلطنه) شاید دو سه سالى پس از آن تاریخ به دنیا آمده باشد.

استاد عباس اقبال می نویسد:
تاریخ نو چنان‌که خود مؤلف در مقدمه گفته در حقیقت ذیل تاریخ قاجاریۀ عبد الرزاق بیک مفتون دنبلى یعنى کتاب مآثر سلطانى است که به سال  ١٢۴٠  قمرى ختم شده و این ذیل که تاریخ نو باشد از همین سال  ١٢۴٠  ابتدا و به اوایل سال  ١٢۶٧  منتهى مى‌گردد.
پس از آن مشتمل است بر وقایع  ٢۶  سال و کسرى از سلطنت قاجاریه (ده سال از سلطنت فتحعلى شاه، تمام چهارده سال سلطنت محمد شاه و دو سال و اندکى از پادشاهى ناصر الدین شاه) .
اگرچه این کتاب که املاى جهانگیر میرزا است از جهت انشاء و سبک نگارش امتیاز خاصى ندارد بلکه در غالب موارد جمله‌ها بدون فعل ارتباط و بریده‌بریده و پاره‌اى تعبیرات و املاءها غلط و عوامانه است ولى انصافا از جهت مطلب براى این  ٢۶  سال و کسرى از دورۀ پادشاهى قاجاریه هیچ مأخذى به این تفصیل و اهمیت در دست نیست حتى امتیاز آن بر مآثر سلطانى به این است که در ذکر مطالب هم جنبۀ بسط و تفصیل رعایت شده و هم عبارت آن روان و خالى از تصنع و تکلف است.
مطالب بسیار مهمى که در این کتاب درخصوص جنگ‌هاى دوم ایران و روس و احوال حاجى میرزا آقاسى و محمد خان امیر نظام و شاهزاده‌هاى قاجاریه و بدایت حال میرزا تقى خان امیر کبیر و ظهور باب و غیرها مى‌توان یافت در هیچ مأخذ دیگر نیست.
۱۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید