:  ۲۹۷۶۶
:  داستان ایران
:  زیرکیهای ملانصرالدین
:  لطیفه ها
   شاهد قمشه ای
:   روزنه
:  خشتی
:  ۱۳۹۵
:  ۴
:  ۱۶.۵
:  ۱۹
:  نرم
:  ۲۴۳
:  ۴۹۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

انگیزه اصلی خلق یک داستان طنزآمیز. عشقی است که نویسنده در دل نسبت به بشریت احساس می کند و دلش در گرو آنست که با آوردن لبخندی به لب های آدمیان و روشن کردن چراغی در دل های ایشان پاره ای از غصه ها و ناامیدی های آن ها را کم می کند. این مجموعه از لطایف ملانصرالدین از منابع گوناگون فارسی و انگلیسیو نیز بهره گیری از اطلاعات شبکه جهانی گردآوری، ترجمه، بازنویسی و تصویرگذاری شده و مطالبی نیز گاه و بی گاه با استفاده از ادبیات فارسی در تفسیر این حکایت ها آمده است. امید می رود این کتاب برای خوانندگان، آفریننده ی خنده های بی خیال و شادی بخش و در عین حال حکمت آموز و بینش هایی در فضای روابط انسانی و اجتماعی و شناخت احساسات و عواطف بشری به دست دهد.

دیوار این محصول | کل دیوار