:  ۲۸۳۵۷
:  داستان ایران
:  نون نوشتن
:  یادداشت ها
   محمود دولت آبادی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱۰
:  ۱۵
:  ۲۲
:  سخت
:  ۲۱۶
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

نون نوشتن بخشی از احوال سالیان محمود دولت آبادی ست. از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۴. شرح دشواری ها، شادکامی ها و اندیشه های او در طی این سال ها. دولت آبادی در ابتدای کتابش در این باره نوشته: آن چه در این گاهی نوشتن ها آمده است در مسیر مدتی پانزده-شانزده ساله نوشته شده و هیچ کوششی به جهت تغییر یا تحریف آنچه اندیشیده و نوشته ام انجام نگرفته. خواسته ام هر آن چه در هر هنگام یادداشت کرده ام بیاید، از آن که خود بدانم در چه گاه چه می اندیشیدم و شما نیز اگر خواستید بدانید!

دیوار این محصول | کل دیوار