:  ۹۳۱۸۱
:  شعر جهان
:  عشق با صدای بلند (گزینه شعرهای نزار قبانی)
:  شعر عربی قرن 20
   نزار قبانی
   احمد پوری
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۳
:  ۱۵.۲
:  ۲۲
:  سخت
:  ۴۱۴
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار