:  ۱۸۲۵۰
:  نمایش
:  نمایشنامه های برتر جهان18 (خدای کشتار)
:  نمایشنامه
   یاسمینا رضا
:   افراز
:  رقعی
:  ۱۳۹۸
:  ۶
:  شومیز
:  ۹۶
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آدم بـا صـداقـت بـه هـیـچ جـایـی نـمـیـرسـه.
صـداقـت یـه نـوع حـمـاقـتِ کـه بـاعـث مـیـشـه آدم ضـعـیف بـشـه و نـتـونـه از خـودش دفـاع کـنـه.
۰۲ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هـیـچ چـیـز تـهـوع آورتـر از ایـن نــیـسـت کـه آدم بـه چـیـزی مـحـکـوم بـشـه کـه ازش فـاصـلـه گـرفـتـه.
۰۲ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مـا نـمـی تـونـیـم روی اون چـیـزی تـسـلـط داشـتـه بـاشـیـم کـه بـر مـا مـسـلـطـه.
۰۲ تير ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید