:  ۵۰۹۱۹
:  هاروارد مکدونالد (43 نمای نزدیک از سفر آمریکا)
:  روزنامه نگاران ایر
   مجید حسینی
:   افق
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۴
:  ۱۴.۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۶۴
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار