:  ۶۰۰۸۱
:  حقوق
:  حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
:  علائم تجاری
   عبدالحمید شمس
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۳۹۳
:  ۲
:  ۱۶
:  ۲۳.۴
:  نرم
:  ۲۵۶
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

دیباچه
مقدمه عمومی
قسمت اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه تاریخی
   فصل اول: جایگاه مالکیت صنعتی
   فصل دوم: مفاهیم و گونه‌های علائم تجارتی و صنعتی (مارک)
قسمت دوم: شروط کیفی و محتوایی علائم تجاری و صنعتی
   فصل اول: شرط قانونی بودن علائم
   فصل دوم: علائم تجاری و ویژگی «تمایز بخشنده»
   فصل سوم: «در دسترس بودن» و قابلیت تملک علامت تجاری
قسمت سوم: شروط شکلی اخذ مالکیت بر علامت تجارتی و صنعتی
   فصل اول: کسب حق مالکیت بر علامت از طریق ثبت
   فصل دوم: عمر حق مالکیت بر علامت و شرایط اسقاط حق
قسمت چهارم: آثار حق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
   فصل اول: حق انتقال علامت
   فصل دوم: گونه‌های جعل و تقلب و مجازات نقض حقوق مالکیت بر...
منابع


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!