:  ۱۲۷۳۹۳
:  نقد ادبی
:  دیدار غرب و شرق در هجرت گوته
:  شرح دیوان غربی شرقی
   جمعی از نویسندگان
   محمود حدادی
:  رقعي
:  ۱۳
:  ۲۰
:  نرم
:  ۲۴۰
:  ۱۳۰,۰۰۰ ریال


حافظ، شمس‌الدین‌ محمد،-۷۹۲ق‌_تاثیر_گوته، یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌ گوته، یو هان ولفگانگ فون، 1749-1832م .دیوان غربی-شرقی_نقد و تفسیر Hafiz, Shamsoddin Mohammad_Influence_Goethe‪, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Wolfgang von , 1749-1832 . West-Ostlicher Diwan_Criticism and interpretation گوته‌، یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌، ۱۷۴۹-۱۸۳۲م‌‏‬ .دیوان غربی-شرقی_نقد و تفسیر حافظ، شمسالدین محمد،-792ق_تاثیر_گوته، یو هان ولفگانگ فون Goethe‪, Johann Wolfgang von , 1749- 1832 . West-Ostlicher Diwan_Criticism and interpretation Hafiz, Shamsoddin Mohammad_Influence_Goethe‪, Johann Wolfgang von گوته‌، یوهان‌ ولفگانگ‌ فون‌، ۱۷۴۹-۱۸۳۲م‌‏‬ .دیوان غربی-شرقی_مقاله‌ها و خطابه‌ها گوته، یو هان ولفگانگ فون، 1749-1832م .دیوان غربی-شرقی_مقاله ها و خطابه ها Goethe‪, Johann Wolfgang von , 1749- 1832 . West-Ostlicher Diwan_Addresses, essays, lectures Goethe, Johann Wolfgang von , 1749-1832 . West-Ostlicher Diwan_ هاAddresses, essays, lectures ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی Comparative literature Comparative literature شعر آلمانی‬_قرن‏‫ ۱۸م.‏‬_تاریخ و نقد شعر آلمانی‬_قرن‏‫ ۱۸م.‏‬_تاریخ و نقد German poetry_18th century_History and criticism German poetry_18th century_History and criticism

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!