:  ۳۳۳۳۱۷۳۰
:  تاریخ جهان
:  تاریخ تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان
:  تاریخ
   دکتر حسین میرجعفری
:   سمت
:  وزیری
:  شومیز
:  ۳۹۲
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درس «تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

 

پیشگفتار
بخش اول: تیموریان 
    فصل اول: موقعیت سیاسی ایران در ماوراءالنهر و چگونگی به قدرت رسیدن تیمور
    فصل دوم: حوادث سیاسی و نظامی دورة حکومت تیمور
    فصل سوم: خصال تیمور و ساختار سیاسی، اجتماعی، نظامی و درباری حکومت وی
    فصل چهارم: جانشینان تیمور و فروپاشی سلسله تیموریان
    فصل پنجم: شکوفایی هنر در عصر تیموریان
    فصل ششم: فرهنگ و مشاهیر علم و ادب در عصر تیموریان
    فصل هفتم: دین و مذهب و تصوف در عصر تیموریان
    فصل هشتم: روابط خارجی تیموریان
    فصل نهم: ساختار اجتماعی، اداری و اقتصادی دولت تیموریان
بخش دوم: ترکمانان قراقویونلو و آققویونلو 
  الف) ترکمانان قراقویونلو
    فصل دهم: چگونگی به قدرت رسیدن قراقویونلو
    فصل یازدهم: تاریخ سیاسی قراقویونلو
    فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر قراقویونلوها
  ب) ترکمانان آققویونلو
    فصل سیزدهم: چگونگی به قدرت رسیدن آققویونلوها
    فصل چهاردهم: آققویونلوها در اوج قدرت
    فصل پانزدهم: حکومت آققویونلو در سراشیبی سقوط
    فصل شانزدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر آققویونلوها
ضمایم
منابع و مآخذ
فهرست اعلام


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!