:  ۱۰۲۸۷
:  مکانیک
:  آفست ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت ویرایش7
:  مکانیک و تاسیسات
   ون نس ، اسمیت
:   اشراقی
:  وزیری
:  ۱۳۹۷
:  ۷
:  شومیز
:  ۸۱۲۰
:  ۶۵۰,۰۰۰ ریال