:  ۱۳۳۵
:  ادبیات
:  فراتر از تجربه :هرمنوتیک عرفانی از اسمای ربانی
:  حقوق
   ابراهیم دژپسند
:  وزیری
:  ۱۳۹۳
:  شومیز
:  ۲۰۸
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


نوشتن نماد و نمود ریاضت عقلانی در ساخت عرفان است. از حال تا مقام، از جام نام تا گام کام سیر و سلوک کلمه از عرف تا عرفان کیمیایی است که تبدیل کلمه تدوینی به کلمه تکوینی است. بنابراین نوشتن جان کندن است. تمرکز، تمرین، تکرار همراه با تفکر و تضرع و تصرف ولایی قلم اعلی بر لوح محفوظ است. اشک نوشته ها و خون گریه هایی که جوهر و جوهره عشق بود.(قلندر نویسی) دو چشم بارانی از یک روح طوفانی در سرزمین دل بایدم نوشت: وام نام تو به چشم های که ربانی شد؟ نامت از کدام زاله به نواله هایی بر گونه خیس چکید؟ و نیز نامت از گداخته های آتشین کدام عاشق سوخته سان کلمه تامه یافت؟ تفضل و فضیلت(کلمه غلبه) بر همه امور از امر (کن) است...

دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!