:  ۴۷۵۶۶
:  ایران جامعه کوتاه مدت و 3 مقاله دیگر
:  مقاله های فارسی
   عبدالله کوثری
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۶۵
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

چهار مقاله‏اى که در این کتاب مى‏خوانید هریک به‏نوعى مشکلات تاریخى توسعهٔ اقتصادى و سیاسى ایران را بررسى مى‏کند. فقدان امنیت براى مالکیت خصوصى و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصى، انحصار ثروت و قدرت اقتصادى در دست حکومت‏ها که خود به انحصار قدرت سیاسى مى‏انجامید و سرعت و شدت تحولات سیاسى و اجتماعى که جامعه را از چهارچوب قانونى باثبات که لازمهٔ رشد و توسعهٔ اقتصادى است محروم مى‏کرد، در دو مقاله اول بررسى مى‏شود. تلاش براى استقرار قانون و نظم قانونى که به انقلاب مشروطه انجامید و علل ناکامى‏ها و کمبودهاى این جنبش مضمون مقالهٔ سوم است و در مقالهٔ چهارم که به معنایى دنبالهٔ مقاله سوم است شرحى از زندگى و آثار ملک‏الشعراى بهار مى‏خوانیم که از کوشندگان راه مشروطه بود و انسانى فرهیخته و آزادى‏خواه و متجدد که مى‏کوشید در فضاى بسته و خطرخیز دیکتاتورى در عین وفادارماندن به آرمان‏هاى خود از تندروى‏هاى ویرانگر بپرهیزد و در محیطى که کمتر کسى هوادار اعتدال و خرد بود به اعتدالى خردمندانه برسد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
«ایران، جامعه کوتاه مدت (و ٣ مقاله دیگر)»

محمدعلی همایون کاتوزیان
ترجمه: ... دیدن ادامه » عبدالله کوثرى

نشر: نی

چهار مقاله‌ای که در این کتاب می‌خوانید هریک به‌نوعی مشکلات تاریخی توسعهٔ اقتصادی و سیاسی ایران را بررسی می‌کند. فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت‌ها که خود به انحصار قدرت سیاسی می‌انجامید و سرعت و شدت تحولات سیاسی و اجتماعی که جامعه را از چهارچوب قانونی باثبات که لازمهٔ رشد و توسعهٔ اقتصادی است محروم می‌کرد، در دو مقاله اول بررسی می‌شود. تلاش برای استقرار قانون و نظم قانونی که به انقلاب مشروطه انجامید و علل ناکامی‌ها و کمبودهای این جنبش مضمون مقالهٔ سوم است و در مقالهٔ چهارم که به معنایی دنبالهٔ مقاله سوم است شرحی از زندگی و آثار ملک‌الشعرای بهار می‌خوانیم که از کوشندگان راه مشروطه بود و انسانی فرهیخته و آزادی‌خواه و متجدد که می‌کوشید در فضای بسته و خطرخیز دیکتاتوری در عین وفادارماندن به آرمان‌های خود از تندروی‌های ویرانگر بپرهیزد و در محیطی که کمتر کسی هوادار اعتدال و خرد بود به اعتدالی خردمندانه برسد.
۱۶ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید