:  ۱۲۲۷۹۳
:  نظم جهانی (تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ)
:  سیاست جهانی قرن 21
   هنری کسینجر
   محمدتقی حسینی
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۲.۸
:  ۲۰
:  نرم
:  ۴۵۷
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار