:  ۱۵۱۲۶۵
:  موسیقی و فیلم (CD-DVD)
:  روش های کاربردی افزایش فروش با تکنیک های مذاکره تلفنی (DVD تصویری)
:  مدیریت
   جرج والتر
:   کلید آموزش
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار