:  ۵۵۱۷۳۳۶۲
:  موسیقی و فیلم (CD-DVD)
:  حقوق والدین
:  سلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
   استاد محمد شجاعی
:   مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی
:  ۳۰,۰۰۰ ریال


حقوق والدین

دعای پدرو مادر در حق فرزندان بسیار مستجاب و گره گشاست. برای حل مشکلاتمان، می توان از صمیم دل به آن‌ها توسل جوئیم و حتی بعداز وفاتشان نیز، ازاین راه، ازدعای خیرشان بهره مندگردیم. تلاش کنیم تا این گنجینه گرانب‌ها را برای خوشبختی دنیا و آخرتمان از کف ندهیم. احسان به والدین ازبزرگ ترین واجبات بوده و ارزش آن از نمازاول وقت نیز بیشتر می باشد. پس یادمان باشد که نیکی به پدر و مادر را از امور مستحبی نشماریم.
دیوار این محصول | کل دیوار