:  ۹۲۰۳۴
:  کودک و نوجوان
:  لطیفه های ورپریده (لطیفه طنز فکاه)
:  داستان ایران
   فرهاد حسن زاده
:   پیدایش
:  رقعي
:  ۱۳۹۷
:  ۱۰
:  ۱۶.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۷۶
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار