:  ۴۵۹۶۷
:  داستان جهان
:  مرگ کسب و کار من است
:  داستان های فرانسه قرن 20
   روبر مرل
   احمد شاملو
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱.۱
:  نرم
:  ۴۵۶
:  ۷۰۰,۰۰۰ ریال

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هیتلر همیشه درتوجیه هرجنایت دیگرمیگفت: فکرش راهم نکنیداقایان.این هم جزیی از اقدامات دولت است درجهت چهارمیخه کردن قدرت قانونی حکومت.وانگهی که دیده است کسی ازپیروزمندان حساب پس بکشد؟
.
.
.
-نمیشدلاقل ... دیدن ادامه » دورزنهاراخط کشید؟
-ازقضادرست زنهاهستندکه بایدازمیان برشان داشت.چطور میشودنژادی رابرانداخت اگرقرار باشدماده هاشان راحفظ کرد؟
"مرگ کسب وکارمن است-روبرمرل/ترجمه احمدشاملو"
۲۳ آذر ۱۳۹۵
حدیث مرادزاده این را خواند
parisa zendebudi این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
چه حماقتی!"افرادم رادوست دارم!"این هم از آن احساسات احمقانه شان است.من افرادم را دوست ندارم بلکه مواظبشانم.این دوتاباهم فرق دارند.ازآنهامواظبت میکنم چونکه افراد سواره نظامندومن هم افسرسواره نظامم و آلمان به سواره نظام احتیاج دارد.همین وبس!
.
.
.
زندان،زندان ... دیدن ادامه » است حتی برای زندانبان.

"مرگ کسب وکارمن است-روبرمرل/ترجمه احمدشاملو"
۲۳ آذر ۱۳۹۵
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک بار،در فرصتی که پیش آمد،دادستان فریاد زد:
- شما سه میلیون و نیم انسان را کشته اید!
- من اجازه ی صحبت گرفتم و گفتم:
- ... دیدن ادامه » معذرت می خواهم،دو میلیون و نیم نفر بیشتر نبوده.
سر و صداهایی از همه جای تالار بلند شد و دادستان فریاد کشید که من باید از این همه وقاحت خجالت بکشم.
در حالی که من جز تصحیح ِ یک رقمِ نادرست کاری نکرده بودم.
۲۳ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آدم های شرافتمند همه از دم خطرناکند . فقط آدم های نادرست و دغل مردم بی آزار و بی ضرری هستند و علتش را می دانید سرنگهبان ؟
- ناین هر دیرکتور .
- میل دارید بدانید سر نگهبان ؟
- ... دیدن ادامه » البته هر دیرکتور که میل دارم بدانم .
- چون که مردم دغل نادرست فقط برای خاطر منافعشان دست به اقدام و عملی می زنند . به عبارت دیگر اقدامات شان حقیرانه است .

۱۲ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید