:  ۹۴۰۹۹
:  داستان جهان
:  شهرت (نشر نو)
:  مشاهیر
   مارک رولندز
   افشین خاکباز
:  رقعی
:  ۱۳
:  ۱۹.۵
:  نرم
:  ۱۵۲
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
زندگی‌ای که با سبک‌باری واقعی همراه باشد، زندگی‌ای که مفهوم ارزش عینی در آن جایی ندارد، همچون مجازات سیزیف است؛ زیرا از آن‌جا که در این زندگی هیچ چیزی نیست که بتوان ناکامی نامید، چیزی به نام موفقیت نیز در آن جایی ندارد.
۲۰ تير ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
رولندز در کتاب «شهرت»، با اشاره به تفاوت میان شهرت سنتی و شهرت نوینی که او شهرت بادآورده می‌نامد، به ریشه‌یابی بیماریی می‌پردازد که چنین شهرتی یکی از نشانه‌های آن است. با بررسی مفاهیمی همچون «احترام» و «کیفیت»، که با شهرت همراه بوده‌اند، می‌کوشد تا علل این تحول را توضیح دهد و به زبانی ساده و طنزآلود به برخی از پرسش‌های عمیق فلسفی ... دیدن ادامه » و نیز مسئله‌های روزمرۀ جامعۀ جدید پاسخ دهد: آیا فردگرایی که میوۀ روشنگری است با عینیت‌گرایی که ریشه در اندیشه‌های فیلسوفان یونان باستان دارد در تعارض است؟ آیا می‌توان بین این دو به موازنه‌ای مناسب دست یافت؟ چرا شهرت به افیون توده‌ها تبدیل شده است؟ آیا هدف نهایی فردگرایی زندگی سبک‌بار و فارغ از ارزش‌هاست؟ رابطۀ میان خودمختاری و خودشکوفایی چیست؟ آیا بنیادگرایان جزم‌اندیش و انسان‌های فارغ از ارزش، دو روی یک سکه نیستند؟ کتاب شهرت تلاشی برای پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی است.
۰۴ خرداد ۱۳۹۴
آرمان حیدری ارجلو این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید