کتاب های جدید ققنوس در حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر
انتشارات ققنوس به تازگی کتاب‌های جدید و مفید از چهره‌های شناخته شده جهان در حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر روانه بازار نشر کرده است.

به گزارش aشهرکتاب اینترنتی و به نقل از خبرآنلاین، انتشارات ققنوس یکی از ناشران فعال در حوزه علوم انسانی، اندیشه و هنر محسوب می‌شود که همواره اثار قابل تامل و خواندنی در این حوزه‌ها انتخاب، ترجمه و روانه بازار کتاب می‌کند. معرفی اجمالی چهار عنوان از تازه‌های این ناشر را در ادامه می‌خوانید.

منشاء مفاهیم علوم انسانی

کتاب «به فهم درآوردن جهان انسانی» اثر ویلهلم دیلتای با ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی  شامل شش فصل با عنوان‌هایی مانند «منشأ باور ما به واقعیت جهان خارج و توجیه آن»، «اندیشه‌هایی برای روان‌شناسی توصیفی و تحلیلی» و «مساهمت‌هایی در مطالعه فردیت» است.

نوشته‌هایی که در این مجلد گردآوری شده است رابطه تنگاتنگی با کوشش‌های دیلتای برای تکمیل جلد دوم مقدمه بر علوم انسانی دارد. مقالات مندرج در این مجلد به بعضی از فقرات پس‌زمینه‌ای مهم می‌پردازد، فقراتی که باید حل می‌شدند تا مقدمه تکمیل شود. دیلتای در این نوشته‌های متعلق به دهه 1890 با پرداختن به بحران‌های معرفت‌شناختی زمان خود، سهم خود را به نظریه علوم انسانی ادا می‌کند. دیلتای ضمن بررسی تاریخی عناصر شکل‎گیری مفاهیم علوم انسانی در متن علوم طبیعی، نحوه شکل‎گیری این مفاهیم را در ذهن و شیوه‎ تدوین آن‎ها را شرح می‎دهد. دانش روان‎شناسی در فرایند این تدوین مدخلیت تام دارد و دیلتای به نحله‎های روان‎شناسی مشتغل به تدوین این مفاهیم پرداخته است. این نحله‎ها در دو حوزه‎ی روان‎شناسی تبیینی و توصیفی‎اند. دیلتای پس از بحث در دو مقوله‎ جوهر و علیت که دارد، به شرح و بسط مقولات ذات، غایت، ارزش، معنا و مفاد زندگی پرداخته است و بحث او در مورد این مقولات به عنوان مقولات زندگی، بخش کلانی از کتاب را پر کرده است. وی بین شادی و نشاط از یک طرف و درد و رنج از طرف دیگر، به عنوان تجربه‎های اساسی انسان و این مقولات رابطه‎ تنگاتنگی برقرار می‎کند. ماهیت حیات، ترکیبی از شادی و اندوه است (نظری که اولین بار توسط ارسطو بیان شده است) و این احوال منشا کل شکل‎گیری این مقولات است. در واقعیت امر، مقولات زندگی، در درد و رنج سامان یافته و قالب‎ریزی شده است و .... .

چگونه تاریخ هنر بخوانیم

کتاب «مبانی تاریخ هنر» نوشته گرانت پوک و داینا نیوئل با ترجمه مجید پروانه پور در هفت فصل با عنوان های «نظریه های هنری و تاریخ های هنر»، «فرمالیسم، مدرنیسم و مدرنیته» «دنیایی که هنوز می توان برنده آن بود: مارکسیسم، هنر و تاریخ هنر»، «نشانه شناسی و پساساختارگرایی»، « روانکاوی، هنر و خود پنهان»، «کشف پسامدرنیته ها»، «چشم اندازها و همجواری های جهانی شده» و همچنین مبحثی درباره هنر و تاریخ هنر در فضای اینترنت نوشته شده است.

این کتاب درآمدی است موجز و آسان بر تاریخ هنر برای خوانندگان عام و دانشجویان و به ویژه آنهایی که برای نخستین بار به مطالعه تاریخ هنر می پردازد. کتاب حاوی تصاویر گوناگونی از آثار هنرمندان شناخته شده جهانی است و به معرفی مفاهیم، موضوعات و مباحث اصلی تاریخ هنر می پردازد. برخی از پرسش هایی که پاسخ شان را در این کتاب خواهید یافت عبارتند از: هنر و تاریخ هنر چیست؟ روش های اصلی برای درک و فهم هنر کدامند؟ ارتباط هنر با روانکاوی، نشانه شناسی و مارکسیسم چیست؟ جهانی شدن و پسامدرنیسم چه تاثیراتی بر هنر نهاده و چه تغییراتی در آن ایجاد کرده اند؟ همچنین نویسندگان این کتاب ضمن معرفی رویکردهای غالب در تاریخ هنر تلاش می کنند بنیان های نظری هر یک از قلمروهای هنری را با زبانی ساده و قابل فهم تبیین کنند، تاثیرپذیری ها و تاثیرگذاری های نحله های فکری را برشمارند.

انسان شناسی در حوزه فرهنگ

کتاب «مبانی انسان شناسی» نوشته پیتر متکاف با ترجمه بنفشه عطرسایی دیگر کتاب تازه این ناشر در 10 فصل با عنوان های «مواجهه با تفاوت های فرهنگی»، «برداشت نادرست از تفاوت فرهنگی»، «بایدها و نبایدهای اجتماعی»، «نظام های سیاسی آفریقا»، «انسان شناسی، تاریخ و استعمارطلبی»، «فرهنگ و زبان»، «فرهنگ و طبیعت»، «سرانجام قبایل»، «فرهنگ و فرد» و «انسان شناسی انتقادی» نوشته شده است.

این کتاب بهترین راهنما برای دانشجویانی است که برای نخستین بار با مقوله انسان شناسی روبه رو می شوند. کتاب مفاهیم اساسی انسان شناسی را بررسی می کند و به سوالاتی چون «انسان شناسی چیست؟ چگونه می توانیم تفاوت های فرهنگی را از تفاوت های فیزیکی تشخیص دهیم؟، فرهنگ چیست؟، انسان شناسان چگونه به مطالعه فرهنگ می پردازند؟، نظریه ها و رویکردهای مهم که امروزه از آنها استفاده می شود کدامند؟ و این نظام در طول زمان چگونه تغییر کرده است» پاسخ می‌دهد. این کتاب ساده با ارائه چشم اندازی از اصول اساسی انسان شناسی منبعی بسیار ارزشمند برای کسانی است که می خواهند درباره این مبحث جذاب بیشتر بیاموزند.

گذر از وجود به موجود

کتاب «از وجود به موجود» با ترجمه مسعود علیا، دومین کتابی است که از امانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوی، منتشر شده است. بسیاری از مضامین و دغدغه های لویناس در این اثر او دیده می شوند. این اثر در مجموعه آثار لویناس اهمیت و مرتبه خاصی دارد، چون در سیر فکری این فیلسوف، نخستین کتابی است که گویای بسیاری از مضامین و دغدغه های پا بر جای اوست، مضامینی نظیر برآمدن و جدا شدن سوژه و سوبژکتیویته از وجود محض و بی نام و نشان، مواجهه با دیگری و استعلابه ساحت غیریت، زمان و نسبت آن با سوبژکتیویته و غیریت، دلالت های هستی شناسانه و فراهستی شناسانه احوال، رابطه دوگانه و نه چندان سرراست با پدیدارشناسی و میراث پدیدارشناسانه هوسرل و هایدگر و شاید از همه مهم تر: «گذر از وجود به موجود» که در خود عنوان کتاب نیز انعکاس پیدا کرده و خلاف مسیری است که هایدگر در تفکرش می پیماید.

کتاب در چهار بخش اصلی سامان یافته و رابطه با وجود و لحظه، جهان، وجود بدون جهان و اقنوم، عناوین اصلی فصل ها را تشکیل می دهند. مخاطبان در این کتاب با مفاهیمی مانند رابطه با وجود، خستگی و لحظه، قصدها، نور، غرابت، وجود بدون موجود، بیخوابی، نهشت و در راه زمان آشنا می شوند. امانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوی زاده لیتوانی است. او اخلاق را به مثابه نخستین فلسفه می دانست. مترجم این کتاب آن را از زبان فرانسه به فارسی برگردانده و در این میان، ترجمه انگلیسی کتاب را نیز مد نظر داشته است و ترجمه فارسی مقدمه آلفونسو لینگیس، مترجم انگلیسی از وجود به موجود را در آغاز کتاب آورده که بتواند در فهم بهتر متن خواننده را یاری نماید.
» نظرات
نام کاربر:
ایمیل کاربر:
وب سایت کاربر:
کد امنیتی:
متن :