داستان کوتاه و رمان:

-  ۱۳۷۸ - نیمه غایب، برنده جایزه مهرگان ادب
-  ۱۳۸۲ - ویران می‌آیی
- ۱۳۸۳ - با گارد باز
- ۱۳۸۴ - سمت تاریک کلمات، برنده بهترین مجموعه داستان کوتاه در ششمین دوره جایزهٔ هوشنگ گلشیری
- ۱۳۸۸ - شمایل تاریک کاخ‌ها
- ۱۳۹۰ - لب بر تیغ
-  ۱۳۹۳ - دود
- ۱۳۹۴ - سپیدتر از استخوان

درباره داستان‌نویسی:

- ۱۳۸۰ - همخوانی کاتبان
- ۱۳۸۳ - ده جستار داستان‌نویسی(درس نامه‌های داستان‌نویسی)
- ۱۳۸۷ - جادوهای داستان(چهار جستار داستان نویسی)
- ۱۳۸۹ - یک شیوه برای رمان‌نویسی

شعر:

- ۱۳۸۹ - سیاههٔ من

نمونه‌ای از آثار:

- ویران می‌آیی، داستان سوم: نام تو گنج من است

بوی گندِ شاش توی پرزهای پتو می‌دود توی دماغم. الان یادم می‌رود، الان که بخوابم. اگر زُق زُق پام بگذارد. اگر نخارد. نمی‌توانم حتا دست‌ام را دراز کنم به خاراندنش. تن‌ام را نمی‌تواند بیندازد حتا به جُم خوردن. کاری‌اش نباید داشته باشم. گفتم هر چیز را که یادم بود. تو زنی، تو زنی! وگرنه با کفش‌ات نمی‌زدی. لب‌ام باد دارد، خونِ مرده. سفت است، می‌سوزد، زبانم که می‌خورد به‌اش. نگاه‌ام می‌کرد اگر این‌جوری می‌دیدم، مثل وقتی که با مادرم دعوا کرده بودم، مثل وقتی که توی تاکسی یک لَش دست گذاشته بود روی پام.

جوایز:

- ۱۳۷۸ - مهرگان ادب برای نیمهٔ غایب.
- ۱۳۸۱ - جایزه ادبی یلدا.
- ۱۳۸۵ - ششمین دوره جایزهٔ هوشنگ گلشیری. برنده بهترین مجموعه داستان کوتاه برای سمت تاریک کلمات.