علی کمالی
علی کمالی
دیوار شهر کتاب
26 دی 1399
quote مترجم کتاب کیست؟ در ویژگی های محصول نیامده.
26 دی 1399
quote کتاب را دارم اما هنوز آنرا نخوانده ام. هم اکنون کتابی را می خوانم به نام آزادی حیوانات که پیتر سینگر نوشته.
01 دی 1399
quote عکس مطابق با شرح کتاب نیست!
علی کمالی درباره هستی و زمان نوشته است:
30 آذر 1399
quote نشر نی ترجمه دیگری از این کتاب را منتشر کرده. چه تفاوت هایی میان دو ترجمه وجود دارد؟
06 آذر 1399
quote ترجمه خوبی نیست.
علی کمالی درباره دوزخ نوشته است:
18 مهر 1399
quote فلورانس را می توان اصفهان ایتالیا و دانته را فردوسی این کشور نامید. حکایت معمایی دیگری از لنگدان، استاد نمادشناسی دانشگاه هارواد. کاخ ویکیو، کلیسای جامع سانتا ماریا و نقاشی های واساری و بوتیچلی و تندیس داوود که میکل آنژ آنرا خلق کرده، همگی در این شهر استان توسکانی هستند. لنگدان با کمک پزشکی به نام سیئنا می گریزد. عده ای به دنبال او هستند. آنها از فلورانس خارج شده و به شهر دیگری در ایتالیا می روند. سفر و گریز تمام نمی شود تا به شهر دیگری برسند. شهری با قدیمی ترین کلیسای معتبر اروپای عهد باستان و کاخ مغروق. به دنبال انریکو داندالو، حاکم خیانت پیشه ایتالیایی. سازمان بهداشت جهانی در پی یافتن محل اختفای ویروسی است که احتمال دارد در جهان پخش شود و رشد جمعیت افسار گسیخته انسان ها را مهار کند. محور کتاب جمعیت زیاد انسان های روی زمین است.