صابر فضلعلی
صابر فضلعلی
دیوار شهر کتاب
05 مهر 1399
quote این نویسنده توانایی بالایی در ارائه آمار به صورت ساختگی و دستکاری آماری دارد و با این شیوه توانسته مقادیر زیادی از سرمایه مردم را نابود نماید