مسلم  عباسپور
مسلم عباسپور
دبیر فارسی
دیوار شهر کتاب
22 مهر 1399
quote سلام. این کتاب شرح خوب و دقیقی از زندگی و حافظ پژوهی و درک تک تک ابیات از منظر معنایی و آرایه ای و وجوه مضمونی می باشد. بعد از کتاب از کوچه رندان دکتر زرین کوب و حافظ نامه استاد خرمشاهی این کتاب نگرش و درک ژرف ساختی به ما نسبت به این شاعر فاخر و عزیز می دهد.
مسلم عباسپور درباره شمس تبریزی نوشته است:
05 مهر 1399
quote این کتاب به ظرایف اندیشه ی شمس و زندگی او و استادان و حالات عارفانه و اثرش در زندگی مولانا می پردازد. خاصیت پژوهندگی دقیق استاد موحد و روایت دست اول و جامع الاطراف برای شناخت زندگی و اندیشه شمس در این اثر نمود بارز و گرمی دارد. تشکر از ایشان و کتاب خوبشان
04 بهمن 1398
quote سلام کتاب شیرین و جذابی ست. هر چه از شمس باشد را باید با ژرف کاوی و لطفانگی دید و خواند و نوشید.