دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

نظرمن درباره ی مفهوم عشق چیست؟ من عملا ،نظری درباره ی مفهوم عشق ندارم . خوش حال می شوم بدانم "عشق چیست" اما من ِدرخود نگر، تنها وجود عشق را می بینم ، نه ماهیت آن را . آن چه من میخواهم بشناسم (عشق) همان جوهره ای است که برای سخن گفتن (سخن عاشق) به کارش می گیرم . تأمل قطعا جایز است . اما از آن جا که آناً به دام تعمق در تصاویر می افتد هرگز به مرز درخود نگری نمی رسد :من مطرود از منطق (منطقی که زبان هایی عاری از هرگونه اشتراک را مسلم می گیرد.) نمیتوانم ادعا کنم که دارم درست فکر میکنم پس سالها هم سخن عشق سر داده باشم باز نمی توانم امیدوار باشم که به مفهوم عشق پی برم ، مگر از راه "دنباله" های همان سخن :بارقه ها ، قاعده ها ،نکات نغز که در سیلاب سهمگین تصویرستان پخش و پراکنده اند؛
من درمکان نامناسب عشق ایستاده ام . مکان مبهوت کننده ی آن :"تاریک ترین جا همیشه زیر چراغ است ."
... دیدن ادامه »

سخن عاشق
رولان بارت
ترجمه : پیام یزدانجو
امیرحسین آل عوض و حمید رضایی این را خواندند
امین طباطبایی و فرشته حسین پور این را دوست دارند
سلام خانم ثانی. شما همون دوستی هستین که نقد تئاتر هم می نویسین؟
۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

نظرمن درباره ی مفهوم عشق چیست؟ من عملا ،نظری درباره ی مفهوم عشق ندارم . خوش حال می شوم بدانم "عشق چیست" اما من ِدرخود نگر، تنها وجود عشق را می بینم ، نه ماهیت آن را . آن چه من میخواهم بشناسم (عشق) همان جوهره ای است که برای سخن گفتن (سخن عاشق) به کارش می گیرم . تأمل قطعا جایز است . اما از آن جا که آناً به دام تعمق در تصاویر می افتد هرگز به مرز درخود نگری نمی رسد :من مطرود از منطق (منطقی که زبان هایی عاری از هرگونه اشتراک را مسلم می گیرد.) نمیتوانم ادعا کنم که دارم درست فکر میکنم پس سالها هم سخن عشق سر داده باشم باز نمی توانم امیدوار باشم که به مفهوم عشق پی برم ، مگر از راه "دنباله" های همان سخن :بارقه ها ، قاعده ها ،نکات نغز که در سیلاب سهمگین تصویرستان پخش و پراکنده اند؛
من درمکان نامناسب عشق ایستاده ام . مکان مبهوت کننده ی آن :"تاریک ترین جا همیشه زیر چراغ است ."
... دیدن ادامه »

سخن عاشق
رولان بارت
ترجمه : پیام یزدانجو
امیرحسین آل عوض این را خواند
امین طباطبایی و فرشته حسین پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تو شارلوته را دوست داری : یا امید داری ، این تو را به کاری وا خواهد داشت ؛ یا امیدی نداری ، و در این صورت از تلاش دست خواهی کشید این سخن آدم "سالم" است : یا این ، یا آن ...
اما عاشق جواب می دهد : (جوابی که ورتر می دهد) : من دارم تلاش میکنم تا راهی بین این دو گزینه باز کنم : یعنی من هیچ امیدی ندارم ، اما بااین همه ... یا به تعبیر دیگر : من لجوجانه ، انتخاب نکردن را انتخاب میکنم . من سیالیت را انتخاب میکنم ؛ من ادامه می دهم . ص73

سخن ... دیدن ادامه » عاشق
رولان بارت
ترجمه : پیام یزدانجو
امیرحسین آل عوض این را خواند
امین طباطبایی و فرشته حسین پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عجیب این که مردها از او فاصله میگرفتند ، ناراحت بودند ، جرأت سر به سر گذاشتن نداشتند . کامی از تیره ای دیگر بود . انگار می ترساندشان . نه ژول نه حتی فالگی یر هیچ وقت دعوتش نمیکردند . عجیب اینکه با همه احترام و تحسینی که بر می انگیخت ،سخت احساس تنهایی می کرد.گویی همکارانش زیبایی یا استعداد اورا سرزنش می کردند .پیوند این زیبایی و استعداد ... دیدن ادامه » ، آنها را در وضع شواری قرار می داد.

یک زن
آن دلبه
پگاه نیری این را خواند
امید نیک بخت این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

سرچشمه ی آفرینش اینجاست _دست_ ؛ برای همین است که هنرما والاترین هنرهاست . ما به ماده ی بیجان زندگی می بخشیم ، مثل او ...
و به کامی که سرگرم شکل دادن به گل بود نگاه میکرد
_می ... دیدن ادامه » دانی که اگر انسان حس لامسه را از دست بدهد ، می میرد. لانسه تنها حسی است که جانشین ندارد . دست ها هیچ وقت دروغ نمی گویند . آنها را پیوسته زیر نظر بگیر تا به کنه فکر انسانها پی ببری

یک زن
آن دلبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

احتمالا آسان ترین افراد برای عاشق شدن کسانی هسند که درباره شان چیزی نمیدانیم . روابط عاشقانه ،هرگز به آن نابی خیالبافی های سفر های طولانی قطار نیستند ، که پنهانی فرد زیبایی را که روبرویمان نشسته و از پنجره بیرون را می نگرد ارزیابی کنیم و وقتی معشوق (خیالی) سرش را رو به داخل برگرداند و سر صحبت را با کنار دستی اش درمورد موضوع پیش پا افتاده ای مثل قیمت گران ساندویچ های قطار باز کرد ، یا بینی اش را با صدای بلند در دستمالی فین کرد قصه پایان بگیرد .

جستارهای ... دیدن ادامه » در باب عشق
آلن دوباتن
ترجمه گلی امامی.
حمید رضایی و حمید پشتوان این را خواندند
سعیده شفیعی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

چون وقتی من چیزی را میخوانم در واقع نمیخوانم ؛جمله ای زیبا را به دهان می اندازم و مثل آب نبات می مکم ، یا مثل لیکوری می نوشم تاانکه اندیشه ، مثل الکل ، دروجود من حل شود تا در دلم نفوذ کند و در رگهایم جاری شود و به ریشه ی هر گلبول خونی برسد .


تنهایی ... دیدن ادامه » پرهیاهو
بهومیل هرابال
ترجمه پرویز دوایی
یوسف نیک نژاد این را خواند
علیرضا اعرابی ، امین طباطبایی و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

سی و پنج سال ست که در کار کاغذ باطله هستم و این "قصه ی عاشقانه " من است .
سی و پنج سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر میکنم و خود را چنان با کلمات عجین کرده ام که دیگر به هیئت دانشنامه هایی در آمده ام که طی این سالها سه تُنی از آنهارا خمیر کرده ام . سبویی هستم پراز آب زندگانی و مُردگانی ، که کافی است کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود .
آموزشم ... دیدن ادامه » چنان ناخوادگاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده .اما فقط به این صورت است که توانسته ام هماهنگی ام را باخود و جهان اطرافم حفظ کنم .

تنهایی پرهیاهو
بهومیل هرابال
ترجمه پرویز دوایی

برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

گرمی از اشیا دور میشود .اشیای روزمره به آرام اما مصرانه مارا پس میزنند. روز به روز برای غلبه بر مجموع مقاومت های پنهانی _و نه تنها مقاومت های آشکار_ که این اشیا سرراهمان قرار میدهند ،تلاش بزرگی از خود نشان می دهیم .اگر میخواهیم یخ نزنیم ونمیریم ،باید سردی آنهارا با گرمی خود جبران کنیم واگر میخواهیم از فرط خونریزی نمیریم ،باید تیغ وخار آنها را با مهارتی بی پایان به دست بگیریم.نباید انتظار کمکی از اطرافیانمان داشته باشیم ..

خیابان ... دیدن ادامه » یک طرفه
والتر بنیامین
مترجم: حمید فرازنده
محمد رضا میرزایی و روژیتا احمدی این را خواندند
امین طباطبایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

_این طور به نظرم میرسد که شما فقط به خودتان فکرمیکنید آقا ، به معاشتان نه چیز دیگر ..

_نه ... دیدن ادامه » ،مادمازل چیزی که من ازش محرومم همین وقت و فرصت ِفکرکردن به آینده ی خودم است ولی وقت و فرصت فکرکردن به چیزهای دیگر را، چرا دارم ؛ آدم در صورتی میتواند خودش را راضی کند که بیشتر ازهمه به قول شما به فکر معاش باشد که شرایط فکرکردن به آن فراهم باشد ، یعنی وقتی که آدم تأمین باشد و شکمش هم سبر باشد . ولی اگر ازاین وعده ی غذا به فکر وعده ی بعدی باشیم ،معلوم است که فکر آدم از کار می افتد

باغ گذر
مارگریت دوراس
یوسف نیک نژاد این را خواند
بنیامین اشرفی و روژیتا احمدی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

آزادی به مثابه ی سرپیچی صرفا گزینه ای دم دستی نیست ، بلکه انتخابی بنیادین است . بدون آن، نه حیات ذهن ممکن است و نه زندگی در جامعه .
دراینجا منظورم "حیات" است نه صرفا معاش ، تکرار ، مدیریت . پرسش کردن از قوانین ، هنجارها و ارزشها ، لحظه ای حیاتی در زندگی روانی افراد وجوامع است .

علیه ... دیدن ادامه » افسردگی ملی
ژولیاکریستوا
ترجمه :مهرداد پارسا
روژیتا احمدی این را خواند
امین طباطبایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
عصیانگر کیست؟ کسی که نه می گوید . اما به رغم رد کردن ،کناره نمیگیرد : نیز او کسی است که از آغاز نخستین حرکت ِخود ، آری می گوید .

عصیانگر
آلبر ... دیدن ادامه » کامو
روژیتا احمدی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ازآنجا که عکس امر حادث محض است و چیز دیگری نمیتواند باشد ، (همواره چیزی هست که بازنمایی میشود) _درست برخلاف نوشتار که یک واژه تنها به ناگهان میتواند جمله ای را از توصیف به سمت توضیح و نظر ببرد _ بی واسطه " جزییاتی " را به مثابه ی ماده ی خام دانش قوم شناختی دراختیار میگذارد
هنگامی که ویلیام کلاین "روز اول ماه می ،روزکارگر 1959 " را درمسکو عکاسی میکند بمن می آموزد که روس ها چه لباس وپوششی دارند .

اتاق ... دیدن ادامه » روشن
رولان بارت
فرشید آذرنگ
روژیتا احمدی این را خواند
امین طباطبایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

احساس اشمئزاز از تماس با حیوانات ، در ترس شناخته شدن از طرف آنها نهفته است . وحشتی که در ژرفای وجود ِآدمی نهفته است ،ریشه دراین آگاهی ِمبهم دارد که چیزی نزدیک با حیوانات دراو هست که ممکن ست حیوان آن را شناسایی کند .ریشه ی هر اشمئزاز ، در اشمئزاز ِحاصل از تماس بدنی است .حتا تلاش برای غلبه بر این احساس با واکنشی شدید به هدف خود نایل میشود : چیز مشمئز کننده را باهیجان در برمیگیرند، آنرا می بلعند ،میخورند ، اما همچنان ظریف ترین تماس پوستی تابو باقی می ماند .

خیابان ... دیدن ادامه » یک طرفه
والتر بنیامین
مترجم: حمید فرازنده
محمد رضا میرزایی این را خواند
امین طباطبایی و بنیامین اشرفی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زمانی افلاطون گفته بود فلسفه نوعی بیدارشدن است؛ او کاملا اگاه بود که بیدارشدن به معنای گسستی دشوار ازخواب است .نزد افلاطون ،برای همیشه، فلسفه تسخیرتفکر را ازهم می گسلد؛ بنابراین میتوان پذیرفت که هرگاه یک رابطه پارادوکسیکال وجود دارد، یعنی رابطه ای که رابطه نیست _یک وضعیت گسست _آنگاه فلسفه می تواند رخ دهد.


فلسفه ... دیدن ادامه » در زمانه حاضر
آلن بدیو و اسلاوی ژیرک
امین طباطبایی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خوشبختی یک نُت موسیقی مجزا و منفک نیست ، شادی دو نُت موسیقی است که هریک به سوی دیگری پَر می کشند. بدبختی زمانی است که صدای ناهنجاری به گوش می رسد چون نُت ِشما با نُت طرف مقابل ، هماهنگ نیست بدترین نوع جدایی بین آدمها ، همین است ، چیز دیگری نیست ، تفاوت ِضرباهنگ ِآنها..

دیوانه وار
کریستین بوبن
حسین دهقان این را خواند
میم امیری این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی که دوستمان دارند از کسانی که از ما متنفرند ،ترسناک ترند . مقاومت در برابر آنها دشوار تر است و من کسی را نمی شناسم که بهتر از دوستان بتواند شمارا به انجام کاری هدایت کند که درست برخلاف میل شماست..

دیوانه وار
کریستین بوبن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هیچ‌گاه چون امروز سرنوشت آدمیان این چنین تنگاتنگ به هم متصل نبوده است. چندان که بدبختی هر کس، بدبختیِ همه است. بنابراین، این موضوع عجیب تحقق می‌یابد که انسان‌ها سرنوشت خود را به شدت وابسته به سرنوشت دیگری می‌یابند. چندان که سقوط یک نفر، سقوط هزاران موجود دیگر را در بر دارد و در عین حال، همه از سکوت خفه شده‌اند و قادر نیستند چند کلام آزاد با یکدیگر رد و بدل کنند.
به همین دلیل – چون که بدبختی یک نفر، بدبختی همه است – ابزاری که برای القای رها شدن از سکوت به ما عرضه شده است، دروغین است. به ما القا می‌شود که با خودخواهی در برابر نومیدی از خود دفاع کنیم. اما خودخواهی هرگز هیچ نومیدی را چاره نکرده است. بسیار هم عادت داریم عیب‌های روح‌مان را بیماری بنامیم تا تحمل‌شان کنیم؛ تا بگذاریم بر ما حکومت کنند. یا برای درمان‌شان – انگار که بیماری باشند – با شربت‌های شیرین استمالت‌شان کنیم. سکوت باید در بخش اخلاقی مورد نظارت و قضاوت قرار گیرد. به ما اختیار شاد بودن یا غمگین بودن داده نشده است.
اما می‌بایست انتخاب کنیم که به طور اهریمنی غمگین نباشیم. سکوت می‌تواند به شکلی از غمگینی تلخ، هیولایی و اهریمنی بینجامد: پژمرده کردن روزهای جوانی، تلخ کردن نان. سکوت همان طور که گفته شد، می تواند به مرگ بینجامد..

فضیلت ... دیدن ادامه » های ناچیز
ناتالیا گینزبورگ
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"حضور" چیزی گذرا و موقتی نیست بلکه با ما مواجه است انتظار می کشد و برجای میماند و شیء فاقد بار زمانی است و متمکن است ،ساکن است ،گسسته است ،میمیرد، سرکش ست و تهی از رابطه است تهی از حضور است . آنچه اساسی است در حال زیسته میشود اشیاء در گذشته زیسته اند .

من و تو
مارتین ... دیدن ادامه » بوبر
ترجمه:ابوتراب سهراب/الهام عطاردی
محمدرضا نجفیان این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هنرمند هراندازه هم که فروتن باشد همواره میپذیرد که از رقیبان برترش بدانند و فقط میکوشد حق ایشان را هم ادا کند.
ص248
*
زیبایی ... دیدن ادامه » راستین چیزی چنان خاص ، چنان تازه است که آن را به زیبایی نمی شناسیم .
ص290...گزیده هایی از در جست وجوی زمان از دست رفته
مهدی سحابی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید


درنهایت ،تفکر هانا آرنت به مرحله ی سوم میرسد: تأمل او در باب ِزندگی ِعمل ورزانه ، بی آنکه رها شود ، وجهی ضمنی می یابد، تا در قلب تفکر او درباره ی ِ" زندگی ِذهن" تثبیت شود ؛ آرنت این تفکر را با واسازی سه جزء سازنده اش شرح میدهد : " تفکر ، اراده ، داوری "

هاناآرنت ... دیدن ادامه » زندگی روایت ست
ژولیاکریستوا
ترجمه مهرداد پارسا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آرنت از رهگذر به ارث بردن درهم آمیختگی زندگی و تفکر که بخشی از معاد شناسی مسیحی و نیز فلسفه است ، کاری میکند که طنین "ساخت گشایی ِذهن " در تاریخ بپیچد تا نشان دهد که زندگی ، برخلاف اعتقاد ایدئولوژی های انسان گرایانه ، ارزشی فی نفسه و بنفسه نیست .
زندگی به سر منزل مقصود نمیرسد مگر آنکه هرگز از پژوهش در باب معنا وعمل دست نکشد : "خصوصیت آشکار کننده ی عمل و نیز قابلیت اقامه ی داستان و تاریخی شدن ،هردو همان منبعی را تشکیل میدهند که معناداری از آن برون میجهد و وجود انسانی را روشن می سازد ".

هاناآرنت ... دیدن ادامه » زندگی روایت ست
ژولیاکریستوا
ترجمه مهرداد پارسا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
محرمیت : شاید این مسئله اهمیت زیادی برای آدم داشته باشد یا کاملا بی اهمیت باشد میشود گفت هم نوع ِدرمانی (خود درمانی ) دارد و هم نوع ِسرگرمی...
محرمیتی داریم که از اول تا آخر ِآن بهبود خویشتن است و محرمیتی داریم که فقط وقت کشی ست . محرمیتی که اوایل درمانی است آخر سر به چیزی از سر بی کاری تبدیل میشود و برعکس . زندگی ما انسانها؛چطور بگویم اساسا با زندگی زناشویی نهنگ ها فرق دارد
مانهنگ نیستیم و این مسئله با درنظر گرفتن زندگی زنانوشویی موضوع فوق العاده ای را تشکیل میدهد .

شکارگوسفندوحشی
هاروکی ... دیدن ادامه » موراکامی
محمودمردادی (مترجم)
مجتبی علی پور این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتم : تاحالا شده احساس کنین رو به سمتی می کنین و کسی که مقابل شماست روش رو به سمت دیگه میکنه و نمیتونین ببینین که اون شخص چه شکلیه .تنها چیزی که میبینین قسمتی از پشت یه کت سفیده که ناپدید میشه . اما سفیدی پشت کتش به صورتی محو ناشدنی توی هشیاری شما حک میشه "

شکارگوسفندوحشی
هاروکی ... دیدن ادامه » موراکامی
محمودمردادی (مترجم)
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایمان چیست ؟
آیا ایمان ضرورتا از خرد و تفکر خردمندانه مجزاست یا با آن مخالف ست ؟ حتی برای شروع درک ِمسئله ایمان لازم است که فرق بین ایمان خردمندانه و ناخردمندانه را تشخیص دهیم .
منظورمن از ایمان ناخردمندانه اعتقادی ( به یک شخص یا عقیده ) است که اساس آن تسلیم به مرجعی عاری از خرد است . بر عکس ایمان خردمندانه اعتقادی ست که از تجربه ی آدمی در فکر و احساس سرچشمه میگیرد .
مهمترین ... دیدن ادامه » جنبه ی ایمان خردمندانه این نیست که به چیزی خاص عقیده داشته باشیم بلکه عبارت ست از صفت یقین و قاطعی که در عقیده ی ما باید وجود داشته باشد . ایمان خصلت منش آدمی ست که در همه ی شخصیت آدمی نفوذ دارد و تنها محدود به عقیده ای مشخص نیست

هنرعشق ورزیدن
اریک فروم
ترجمه :پوری سلطانی
ابراهیم سالاریان این را خواند
مجید حاج حسینی و مجتبی علی پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
_هرچیزی حد و مرزی دارد .فکرهم همین جور. نباید از حد و مرزها ترسید، ولی نباید از پاک کردنشان هم ابایی داشت .اگر میخواهی آزاد باشی مهمتر از هر چیزی این است :" احترام به حد و مرزها و عصبانیت از آن ها .همیشه چیزهای فرعی ِدرجه دو مهمترین چیزهای زندگی اند. فقط همین را میتونم بگویم ."


سوکورو ... دیدن ادامه » تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش
هاروکی موراکامی
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
قلب آدمیزاد مثل شب پره است. بی صدا منتظر چیزی میماند ، وقتش که شد ،یک راست به سویش میپرد.

سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش
هاروکی موراکامی
سیدمهدی رضوی این را خواند
مجید حاج حسینی و فرشته حسین پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
درعمیق ترین نقطه ی جانش به درک رسید ؛ درک اینکه هیچ قلبی صرفا به واسطه ی هماهنگی ، با قلب دیگری وصل نیست . زخم است که قلبها را عمیقا بهم پیوند می دهد . پیوند درد با درد ، شکنندگی با شکنندگی .تا صدای ضجه بلند نشود سکوت معنی ندارد و تا خوبی ریخته نشود عفو معنی ندارد و تا از دل ضایعه ای بزرگ گذر نکنی ، رضا و رضایت بی معنی ست هماهنگی ِواقعی در همین ریشه دارد ...

سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش
هاروکی ... دیدن ادامه » موراکامی
سیدمهدی رضوی این را خواند
مجید حاج حسینی ، فرشته حسین پور و حسین دهقان این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
حشره کشهای جدید فوق العاده اند. انگلهای زیادی از قبیل کرمهای جونده و حشرات موذی بودندکه باید از میان بروند. این حشره کش ها نسلشون رو برمی اندازه اما اشکال کار اینست که عاقبت خود طبیعت رو ضایع میکنه .

خداحافظ گاری کوپر
رومن ... دیدن ادامه » گاری
حدیث مرادزاده و یوسف نیک نژاد این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی دختری داشت روی شما طوری اثر میگذاشت که تمام اصول زندگی تان را بهم بریزه باید به چاره های فوق العاده متوسل شد. عشق فقط هم آغوشی نیست اگر این طور بود میشد کاری کرد. عشق زندگی ست که میخواهد شمارو دوباره گرفتارخودش بکنه.. این عجوزه ی هزارداماد شروع به بزک دوزک میکنه اما وقتی به ارتفاع سه هزار متری رسیدید و تامغز استخوانتون شروع به یخ زدن کرد دیگه هیچی چیز حس نمیکنید حتی دیگه نمیتونید فکرکنید . دیگه هیچ حماقتی نیست که تا بیاره . حماقت ها زودترازهمه چیز یخ میزنند..

خداحافظ گاری کوپر
رومن ... دیدن ادامه » گاری

حدیث مرادزاده این را خواند
Majid Abouzar و سعید علی پور این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صفحه 1 از 2