دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
پس عشق حماقت است،نه؟ هیچ وقت به نتیجه نمی رسد؟
چرا، به نتیجه میرسد. اما باید برایش جنگید ...
چطوری؟
((یک کم جنگید. هر روز یک کم. باید شهامتش را داشته باشیم که خودمان باشیم و تصمیم بگیریم که خوش...))
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید