اضافه به لیست علاقمندی ها
۱۲۰,۰۰۰ ریال
:  ۴۲۹۳۴
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  بنیادهای علم سیاست
:  علوم سیاسی
:  عبدالرحمن عالم
:  نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۰
:  ۱۴.۷
:  ۲۱.۵
:  ۲.۳
:  نرم
:  ۳۹۱
:  ۱۲۰,۰۰۰ ریال


ماهیت فعالیت های سیاسی، چگونگی پیدایش نهادهای سیاسی و جایگاه سیاست در زمینهٔ گستردهٔ زندگی اجتماعی در این کتاب بررسی شده است. مباحث کتاب به دانشجویان کمک می کند تا محتوای دروس تخصصی علم سیاست را فراچنگ آورند و از مطالعات سیاسی، بیشتر و بهتر بهره ببرند. تعریف محتوا و ماهیت علم سیاست، روش های علم سیاست و مفاهیم جدید این علم، نظریه های منشأ و خاستگاه دولت، طبقه بندی حکومت ها، دموکراسی، احزاب سیاسی و گروه های فشار و دولت رفاه از جمله مباحث اصلی کتاب است.