:  ۱۵۸۲۳
:  داستان جهان
:  در جست وجوی زمان از دست رفته (7 جلدی)
   مارسل پروست
   مهدی سحابی
:   نشر مرکز
:  وزیری
:  ۱۳۹۱
:  ۵
:  ۲۲.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۱
:  ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عشق ما ، از آنجا که عشق به آدم خاصی است ، شاید چندان واقعیتی ندارد چون گرچه تداعی خیال هایی خوشایند یا دردناک می تواند چندگاهی آن را چنان به زنی ربط دهد که بپنداریم او لزوما آن را برانگیخته است ، اگر به عمد یا ندانسته خود را از آن تداعی ها رها کنیم ، همان عشق به حالتی که گویی خودانگیخته باشد و تنها از درون خود ما بجوشد ، برای زن دیگری سر ... دیدن ادامه » برمی آورد .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
فرشته حسین پور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
به خاطر کسی که اکنون دوست داریم و روزی برایمان بس بی اهمیت خواهد بود ، از دیدن کسی تن می زنیم که امروز برایمان بی اهمیت است اما فردا دوستش خواهیم داشت ، کسی که اگر دیدنش را می پذیرفتیم شاید زودتر دل به او می بستیم .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
فرشته حسین پور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک زن ، با هر رنج تازه ای که اغلب ندانسته بر سرت می آورد ، به سلطه اش بر تو اما همچنین توقع تو از خودش ، می افزاید . با این بدی که به تو کرده است ، بیشتر و بیشتر گرفتارت می کند ، زنجیرهایت را دو چندان می کند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
فرشته حسین پور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در تئوری می دانیم که زمین می چرخد ، اما در عمل این را نمی بینیم و آسوده زندگی مان را می کنیم ، چون زمینی که رویش گام می زنیم نمی جنبد . زمان زندگی نیز چنین است .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در سیاست ، تکرار آنچه همه می دانند نه نشانه ی فرودستی که برتری است .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
شیدا بخشی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تصوری که دیرزمانی از کسی داریم ، چشم و گوش ما را می بندد .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
parisa zendebudi و شیدا بخشی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی ، مانند الستیر ، که آثار خود را ماندگار می دانند ، عادت می کنند آن ها را در زمانی در نظر آورند که خودشان دیگر خاک شده اند . و بدین گونه ، از اندیشه ی افتخار ، که آنان را به فکر پایان می اندازد ، غمین می شوند . چون اندیشه ی افتخار از اندیشه ی مرگ جدانشدنی است .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زمانی که هر روزه در اختیار داریم انعطاف پذیر است ؛ شورهایی که به دل داریم آن را کش می آورند ، شورهایی که در دیگران می انگیزیم آن را جمع می کند ، و عادت آن را پر می کند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
سیمین اسپوتین این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آرزویم نه تنها دستیابی به تن او ، بلکه همچنین به انسانی بود که درون او می زیست ...

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
بهار موسوی و parisa zendebudi این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی ، مانند الستیر ، که آثار خود را ماندگار می دانند ، عادت می کنند آن ها را در زمانی در نظر آورند که خودشان دیگر خاک شده اند . و بدین گونه ، از اندیشه ی افتخار ، که آنان را به فکر پایان می اندازد ، غمین می شوند . چون اندیشه ی افتخار از اندیشه ی مرگ جدانشدنی است .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زمانی که هر روزه در اختیار داریم انعطاف پذیر است ؛ شورهایی که به دل داریم آن را کش می آورند ، شورهایی که در دیگران می انگیزیم آن را جمع می کند ، و عادت آن را پر می کند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آرزویم نه تنها دستیابی به تن او ، بلکه همچنین به انسانی بود که درون او می زیست ...

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یاد یک تصویر چیزی جز حسرت یک لحظه نیست ؛ و افسوس که خانه ها، راه ها، خیابان ها هم چون سال ها گریزانند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
داریوش ولیپور این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هنگامی که باوری می میرد ، به جایش دلبستگی ای خرافی به چیزهای قدیمی باقی می ماند که آن باور به آنها جان داده بود ، انگار که سرشت ایزدی نه در ما که در آنها بوده و بی باوری کنونی مان سببی عارضی داشته باشد: مرگ ایزدان .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کسانی که اندکی عصبی اند آن گونه که من بودم ، برای پیمودن روزها همانند اتومبیل " دنده " های متفاوت دارند . برخی روزها کوهستانی و دشوارند و پیمودنشان بینهایت زمان می برد و برخی دیگر سرازیرند که می توان با شتاب تمام و آوازخوانان پشت سر گذاشت .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کشوری که آرزویش را داریم بس بیشتر از کشوری که در آنیم در لحظه لحظه های زندگی واقعی ما جا دارد .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
واقعیت ها به دنیای اعتقادات ما راهی ندارند ، پدیدآورنده ی آن ها نبوده اند پس نمی توانند خرابشان کنند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
شاید هیچ کسی را نتوان یافت که ، با همه ی پارسایی ، روزی بر اثر پیچیدگی شرایط انسانی ناگزیر از همراهی با گناهی نشود که پیش از همه طردش می کند .

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"هیچ آدمی، هر چقدر هم عاقل، پیدا نمی شود که در دوره ای از جوانی اش چیزهایی گفته و حتی زندگی ای کرده باشد که خاطره شان آزارش ندهد و دلش نخواهد آنها را از گذشته اش پاک کند."

|| درجستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بچه که بودم ، سرنوشت هیچکدام از شخصیت های تاریخ مقدس به نظرم دردناک تر از سرنوشت نوح نمی آمد ، بخاطر توفان که او را چهل روز در کشتی اش زندانی کرده بود . بعدها ، اغلب بیمار بودم ، و روزهای درازی را من نیز در " کشتی " می ماندم . آنگاه بود که دریافتم نوح نتوانسته بود هیچگاه دنیا را به آن خوبی ببیند که از کشتی دید ، هر چند که تنگ و بسته بود ... دیدن ادامه » و زمین در تاریکی فرو رفته .

|| در جست و جوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||
سید محمدرضا مهدوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
پس از مرگ آدم ها ، پس از تباهی چیزها ، تنها بو و مزه باقی می مانند که نازک تر اما چابک ترند ، کم تر مادی اند ، پایداری و وفایشان بیشتر است ، دیر زمانی چون روح می مانند و به یاد می آورند ، منتظر ، امیدوار ، روی آوار همه ی چیزهای دیگر می مانند و بنای عظیم خاطره را بی خستگی روی ذره های کم و بیش لمس نکردنی شان حمل می کنند .

|| در جستجوی زمان از ... دیدن ادامه » دست رفته | مارسل پروست ||
سید محمدرضا مهدوی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زنان جز به عشق نمی اندیشند و هیچ زنی نیست که نتوان بر مقاومتش چیره شد .

|| در جستجوی زمان از دست رفته | مارسل پروست ||

سعیده شفیعی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تبعید به قطب جنوب یا قله مون بلان آن قدر آدمی را از دیگران دور نمی کند که اندیشه ای متفاوت با اندیشه دیگران...

در جستجوی زمان از دست رفته/ مارسل پروست/ مهدی سحابی
آترین انصاری این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هنگامی که می رفتم بخوابم،تنها مایه ی دلخوشی ام این بود که مادر بیاید و مرا در بسترم ببوسد.اما این «شب خوش» آن چنان کوتاه بود،و او چنان زود می گذاشت و می رفت،که لحظه ای که می شنیدم بالا می آمد،و از راهروی دو در می گذشت،و پیرهن ململ آبی اش که رشته های نازک کاه بافته از آن آویخته بود به نرمی صدا می کرد،برایم لحظه ای دردآور بود.از یک لحظه بعد ... دیدن ادامه » خبر می داد که مادر مرا ترک کرده و رفته بود،به گونه ای که آرزو می کردم آن «شب خوش»ی که آن همه دلبسته اش بودم هر چه دیرتر از راه برسد،و زمان آرامشی که مادر هنوز نیامده بود هرچه بیشتر طول بکشد.
majid Pashapour و سبحان معصومی این را خواندند
افشار قهرمانی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هر بار که دیگران را دارای امتیازی،هرچند بسیار کوچک،می دید که خودش نداشت،به خود می قبولاند که آن چیز نه امتیاز که یک چیز بد بود،و برای این که لازم نباشد به دیگران غبطه بخورد برایشان دلسوزی می کرد.
majid Pashapour و سبحان معصومی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
با لحنی نیشخندآمیز از من خواسته بود او را «استادِ عزیز» بخوانم و خود نیز مرا چنین می خواند.اما واقعیت این است که تا اندازه ای از این بازی خوشمان می آمد،چه هنوز نزدیکِ آن سنی بودیم که آدمی می پندارد آنچه را می نامد می آفریند.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
[خانم گرمانت با اشاره به غصه ی عشق سوان گفت:]"فکر می کنم مسخره باشد که مردی

به این فهمیدگی برای همچو زنی رنج بکشد که حتی زن جالبی هم نیست , چون می گویند خیلی

احمق ... دیدن ادامه » است." این را با خردمندی آدم های عاشق نشده ای گفت که معتقدند یک مرد فهمیده باید

تنها به خاطر کسی غصه بخورد که لیاقتش را داشته باشد و این کمابیش به آن می-

ماندکه کسی تعجب کند که چرا آدم به خاطر چیزی به کوچکی باسیل ناقابل دچار وبا می شود.
majid Pashapour و مریم محمدی وند این را خواندند
سید محمدرضا مهدوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نظرا همه معتقدیم باید همیشه بی رودر بایستی هر چیزی را گفت و از سو تفاهم جلوگیری کرد. اما زندگی اغلب

این سوتفاهم ها را به صورتی در می اورد که برای رفع انها, در نادر مواردی این کار شدنی باشد, باید یا نکته ای را

فاش ... دیدن ادامه » کنی که دوستت را حتی بیشتر از ناروایی که می پندارد در حقش کرده ای می رنجاند, یا رازی را برملا میکنی که

آشکار شدنش از خود سوتفاهم بدتر است.
مریم محمدی وند و سعید زمانی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"بحق ترین و بیرحمانه ترین کیفر ان فراموشی کامل و پرآرامش چون فراموشی گورستان, که میگذارد مهر از کسانی

ببریم که دیگر دوستشان نمی داریم, همین است که حدس بزنیم همین فراموشی ,نصیب حتمی کسانی خواهد

بود ... دیدن ادامه » که هنوز دلبسته شانیم."
مریم محمدی وند این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
"هیچ آدمی، هر چقدر هم عاقل، پیدا نمی شود که در دوره ای از جوانی اش چیزهایی گفته و حتی زندگی ای کرده باشد که خاطره شان آزارش ندهد و دلش نخواهد آنها را از گذشته اش پاک کند."

درجستجوی زمان از دست رفته، مارسل پروست
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید